OPS2016

Uuden opetussuunnitelman painotukset

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet hyväksyttiin vuonna 2014 ja otettiin käyttöön vuonna 2016. OPS2016 korostaa kestävän elämäntavan oppimista. Uutena terminä opetussuunnitelmaan on tuotu ekososiaalinen sivistysKestävän elämäntavan tavoitteet näkyvät opetussuunnitelman arvoperustassa, oppiaineiden tavoitteissa ja sisällöissä sekä laaja-alaisen osaamisen tavoitteissa.

”Ihminen on osa luontoa ja täysin riippuvainen ekosysteemien elinvoimaisuudesta. Tämän ymmärtäminen on keskeistä ihmisenä kasvussa. Perusopetuksessa tunnistetaan kestävän kehityksen ja ekososiaalisen sivistyksen välttämättömyys, toimitaan sen mukaisesti ja ohjataan oppilaita kestävän elämäntavan omaksumiseen. Kestävän kehityksen ja elämäntavan ulottuvuudet ovat ekologinen ja taloudellinen sekä sosiaalinen ja kulttuurinen. 

Ekososiaalisen sivistyksen johtoajatuksena on luoda elämäntapaa ja kulttuuria, joka vaalii ihmisarvon loukkaamattomuutta, ekosysteemien monimuotoisuutta ja uusiutumiskykyä sekä samalla rakentaa osaamispohjaa luonnonvarojen kestävälle käytölle perustuvalle kiertotaloudelle. Ekososiaalinen sivistys merkitsee ymmärrystä erityisesti ilmastonmuutoksen vakavuudesta sekä pyrkimystä toimia kestävästi. (OPS2016)”

Sumuinen metsä alaviistosta kuvattuna.

Kestävän elämäntavan neljä ulottuvuutta

Opetussuunnitelmasta poimitut kestävän elämäntavan teemat on jaoteltu sivustollamme neljään eri ulottuvuuteen:

  • Ekologinen kestävyys: luonnon monimuotoisuuden varmistaminen ja luonnonvarojen kestävä käyttö
  • Taloudellinen kestävyys: kestävä ja tasapainoinen talouskasvu
  • Sosiaalinen kestävyys: oikeudenmukainen ja inhimillinen kohtelu
  • Kulttuurinen kestävyys: monimuotoisuuden ja kulttuuriperinteiden vaaliminen

Kestävyyden teemat linkittyvät toinen toisiinsa ja muodostavat kokonaisuuden kestävän elämäntavan saavuttamiseksi. Esimerkiksi lähellä tuotettu uusiutuvat energia takaa luonnon monimuotoisuuden säilymisen, kestävän talouskasvun, tukee työntekijöiden oikeudenmukaista kohtelua ja takaa kulttuurin kehittymisen.

Olemme jakaneet opetussuunnitelman teemat kahteen kategoriaan ja niiden alateemoihin:

Nainen kävelee paljain jaloin hiekalla värikäs huivi ympärillä.

Painopisteet oppiaineissa

Kestävän elämäntavan teemoja voidaan käsitellä oppiaineissa tai laaja-alaisten oppimisen tavoitteiden kautta yhteisissä projekteissa. Osassa oppiaineissa kestävän elämäntavan tavoitteet korostuvat vahvemmin, mutta teemoja voidaan käsitellä kaikissa oppiaineissa.

Alla oleva kaavio tuo esille oppiaineet, joissa korostuu kestävän elämän teemat selkeimmin.

 AIMAYMBGGEFYKETEUEETHIYHMUKULIKO
Luonto ja lähiympäristöxxxxxxxxxx
Kulutus ja kiertotalousxxxxxxxxxxx
Vesi, ilma ja energiaxxxxxxx
Kestävä liikennexxxxxxxxx
Kulttuuri ja yhteisöllisyysxxxxxxxxxxxxx
Osallisuus ja vaikuttaminenxxxxxxxxxxxx
Terveys ja turvallisuusxxxxxxxxx

Painopisteet laaja-alaisen oppimisen tavoitteissa

Kestävän elämäntavan teemat tulevat esille myös laaja-alaisen oppimisen tavoitteissa. Alla oleva kaavio tuo esille esimerkkejä teemojen pääpainotuksia tavoitteissa.

 L1L2L3L4L5L6L7
Luonto ja lähiympäristöxxxxx
Kulutus ja kiertotalousxxxxx
Vesi, ilma ja energiaxxxxx
Kestävä liikennexxxxx
Kulttuuri ja yhteisöllisyysxxxxxxx
Osallisuus ja vaikuttaminenxxxxxxx
Terveys ja turvallisuusxxxxxxx

L1: Ajattelu ja oppimaan oppiminen
L2: Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L3: Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
L4: Monilukutaito
L5: Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
L6: Työelämätaidot ja yrittäjyys
L7: Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Apuja koulun kestävän elämäntavan strategiatyöhön

Yhdessä pohdittu strategia auttaa kouluasi pääsemään yhteiseen tavoitteeseen. Katso vinkit suunnitteluun:

Lue lisää usein kysytyistä kysymyksistä ja pyydä asiantuntijoita avuksesi!