Osallisuus ja vaikuttaminen

Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys

”Oppilaat saavat tilaisuuksia harjoitella yhteistyötä, ristiriitojen käsittelyä ja ratkaisujen etsimistä sekä päätöksentekoa niin omassa luokkayhteisössä ja eri opiskelutilanteissa kuin koko kouluyhteisössäkin. Vaikuttaminen ja osallistuminen sekä niistä myönteisten kokemusten saaminen lisäävät yhteisöllisyyden kokemusta koulussa. Kokemukset yhdenvertaisuudesta, osallisuudesta ja yhteisöllisyydestä rakentavat luottamusta.” (OPS2016)


Osallisuutta edistävä demokraattinen toimintakulttuuri luo perustan oppilaiden kasvulle aktiivisiksi kansalaisiksi. Mielipiteen ilmaisua ja vuorovaikutustaitoja harjoitellaan aktiivisesti kaikissa oppiaineissa. Kouluun voidaan perustaa ympäristöryhmä, joka ideoi ja vaikuttaa kestävän elämäntavan toteutumista koulun arjessa.

Yhteistyö ympäröivän yhteiskunnan kanssa valmistaa oppilasta elämään peruskoulun jälkeen. Demokraattista toimintaa harjoitellaan omassa opetusryhmässä, kouluyhteisössä sekä lähiympäristössä. Kestävä elämäntapa vaatii aktiivisia ja vaikuttamistaitoisia kansalaisia toteutuakseen. Lue lisää kestävän elämäntavan OPS2016:sta!

Teemaan liittyviä Agenda2030 tavoitteita:

Mappa -sivujen logo

Fakta

 • Lapsella on oikeus ilmaista omat mielipiteensä kaikissa itseään koskevissa asioissa ja ne on otettava huomioon lapsen iän ja kehitystason mukaisesti. (Lasten oikeuksien sopimus)
 • Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti. (Perustuslaki 6 §)
 • Nuoret kokevat koulun antavan erityisen vähän valmiuksia lähiympäristöön vaikuttamiseen, yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, taloustaitoihin ja kansainvälisyyteen. (Nuorisobarometri 2008)

Teemapäivät

Sanomalehtiviikko tammikuussa / Tasa-arvon päivä 18.3. / Maailman nuorison päivä 12.8. / Kansainvälinen demokratiapäivä 15.9. / Lasten oikeuksien päivä 20.11. / Ihmisoikeuksien päivä 10.12. (ks. Teemapäiväkalenteri)


Pohdi

Miten ilmaisen mielipiteitäni? Miten toimin, jos kohtaan epäkohtia yhteiskunnassa? Mitä tarkoittaa lasten oikeudet ja ihmisoikeus? Miten nämä oikeudet toteutuvat meidän koulussa? Miksi on tärkeää, että jokainen saa äänensä kuuluviin?

Lisätietoja

Mediakasvatus

Osallistava kasvatus

Ihmisoikeuskasvatus

Vertaissovittelu

Kulttuurin vuosikello

YK-liitto

Verkostoidu

4 H -yhdistykset

Nuorisopalvelut

Lasten Parlamentti

Nuorisovaltuusto

Vaikuttajat, poliitikot

Paikalliset mediat

Yritykset

OPS2016: Osallisuus ja vaikuttaminen

Teeman painotuksia

 • 1–2 luokka: mielipiteiden ilmaisu, keskusteleminen
 • 3–6 luokka: mielipiteiden ilmaisu, demokratia ja vaikuttaminen
 • 7–9 luokka: mielipiteen ilmaisu, yhteiskunnallinen vaikuttaminen paikallisesti ja globaalisti

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteita

 • Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
 • Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)
 • Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)
 • Monilukutaito (L4)
 • Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)
 • Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)
 • Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)

Lue vinkkimme teeman painotuksista, sovellusehdotuksista ja asiantuntija-avusta.

Voit myös vinkata sisältöehdotuksia ja palveluitasi palautelomakkeella!