Vesi, ilma ja energia

Ekologinen ja taloudellinen kestävyys

”Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan. Harjoitellaan ympäristövastuullista toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista. Toteutetaan yhteinen vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla tasolla.” (OPS2016)


Veteen, ilmaan ja energiaan liittyviä teemoja tarkastellaan käytännönläheisesti, mutta tieteeseen pohjautuen. Tutustutaan puhtaan veden merkitykseen ja eri energiamuotojen vaikutuksiin ympäristölle ja yhteiskunnalle. Tullaan tietoiseksi omasta veden ja energian kulutuksesta ja tutustutaan säästämisen tapoihin. Koulurakennuksen energiatehokkuuteen ja ekoenergiaan voidaan vaikuttaa kunnan kautta.

Ilmastonmuutos tuodaan esille vahvemmin kuin aikaisemmin. Ilmastonmuutoksen ymmärtäminen on tärkeää, jotta sen estämiseksi toimitaan heti. Erilaiset vaikuttamisprojektit kuuluvat opetussuunnitelman sisältöihin. Ekologinen ja taloudellinen kestävyys mahdollistuu vain kestävällä luonnon hyödyntämisellä. Lue lisää kestävän elämäntavan OPS2016:sta!

Teemaan liittyviä Agenda2030 tavoitteita:

Fakta

 • Merkittävin päästöjen lähde on fossiilisten polttoaineiden eli hiilen, öljyn ja maakaasun käyttäminen energiantuotannossa ja liikenteessä. Kasvihuonekaasuja syntyy myös mm. maataloudessa, teollisuuden prosesseissa, kaatopaikoilla ja metsäpaloissa. (Open ilmasto-opas)
 • Tähän mennessä maapallon keskilämpötilan on todettu nousseen 0.74 astetta. Jos lämpötila nousee yli 2 astetta, muutosprosessit ilmassa, vedessä ja eliökunnassa ovat hallitsemattomia. Tutkijat etsivät muutokselle syitä ja arvioivat seurauksia. Yksimielisyys vallitsee siitä, että lämpenemistä kiihdyttää ihmisen toiminta. (Edu.fi)
 • Suomalaisten keskimääräinen vesijalanjälki on 1 727 m³ vettä/henkilö/vuosi. Maailmanlaajuinen keskiarvo on 1 243 m³ vettä/henkilö/vuosi. Suomalaisen vesijalanjäljestä 41 prosenttia muodostuu ulkomailla eli ns. piilovedestä. (Edu.fi)

Teemapäivät

Maailman vesipäivä 22.3. / Earth hour maaliskuussa / Energiansäästöviikko vk 41 / Ylikulutuspäivä vaihtelevana ajankohtana (ks. Teemapäiväkalenteri)


Pohdi

Miten kulutan energiaa ja vettä? Miten energiaa kannattaa tuottaa? Miten voisin säästää vettä ja vaalia vesien puhtautta? Miten ihmisen toimet vaikuttavat ilmastonmuutoksen etenemiseen? Miksi on tärkeää estää ilmastonmuutosta? Miten ilmastonmuutos voidaan estää?

Lisätietoja

Edu.fi

Motiva

Open ilmasto-opas

Ilmasto-opas

Energiansäästöviikko

Verkostoidu

Ympäristöjärjestöt

Huolto- ja siivouspalvelut

Energiayhtiöt

Vedenpuhdistamot

Yritykset

OPS2016: Vesi, ilma ja energia

Teeman painotuksia

 • 1–2 luokka: veden, ilman ja energian perusteet
 • 3–6 luokka: ilmiön ymmärtäminen, luonnon monimuotoisuus, ilmastonmuutos, vaikuttamisprojektit
 • 7–9 luokka: luonnonsuojelu, ilmastonmuutos, energian kestävä käyttö, vaikuttaminen

Laaja-alaisen oppimisen tavoitteita

 • Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
 • Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)
 • Monilukutaito (L4)
 • Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)
 • Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)

Lue vinkkimme teeman painotuksista, sovellusehdotuksista ja asiantuntija-avusta.

Voit myös vinkata sisältöehdotuksia ja palveluitasi palautelomakkeella!

Äidinkieli ja kirjallisuus

Kirjoitelmat, tarinat, draamaesitykset, teemajulisteet ja vaikuttaminen

Matematiikka

Laskutoimitukset veden- ja energiankulutuksesta

Ympäristöoppi

Perehdytään elämän perusedellytyksiin ravinnon, veden, ilman, lämmön ja huolenpidon osalta. Tutustutaan ravinnontuotantoon ja juomaveden alkuperään.

Puhtaan ilman ja veden merkitys, veden ja energian säästäminen kotona ja koulussa, paikallinen energiantuotanto ja eri energiamuodot, vierailut energia- ja vesilaitoksiin, energiansäästöviikon viettäminen

Uskonto

Luonnon kunnioittaminen ja oma vastuu luonnon suojelemisessa

Elämänkatsomustieto

Luonnon kunnioittaminen ja omaa vastuu luonnon suojelemisessa

Musiikki

Teemaan liittyvät teokset, kantaa ottaminen taiteen avulla, sähkön säästäminen sähköllä toimivien soittimien kohdalla

Kuvataide

Teemaan liittyvät teokset,  kantaa ottaminen taiteen avulla

Käsityö

Teemaan liittyvät teokset, piilovesi ja energian kuluminen tuotteiden valmistuksessa,  kantaa ottaminen taiteen avulla

Liikunta

Eri liikennemuotojen vaikutukset ilmastonmuutoksessa

Äidinkieli ja kirjallisuus / Vieraat kielet

Kirjoitelmat, tarinat, draamaesitykset, mielipiteen ilmaiseminen, medialukutaidon kehittäminen, teemajulisteet ja vaikuttaminen

Matematiikka

Laskutoimitukset veden- ja energiankulutuksesta, tilastot ilmaston lämpenemisestä, vesijalanjäljen laskeminen

Ympäristöoppi

Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos ja sen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden edistäminen, oman kulttuuriperinnön vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen sekä ihmiskunnan globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan. Harjoitellaan ympäristövastuullista toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista. Toteutetaan yhteinen vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla tasolla.

Puhtaan ilman ja veden merkitys, veden ja energian säästäminen kotona ja koulussa, vierailut energia- ja vesilaitoksiin, ilmastonmuutoksen perusteet,  paikallinen energiantuotanto ja eri energiamuodot, paikalliset vesistöt ja puhtaan veden saanti, vaikuttamisprojektit

Uskonto

Luonnon kunnioittaminen ja oma vastuu luonnon suojelemisessa

Elämänkatsomustieto

Luonnon kunnioittaminen ja omaa vastuu luonnon suojelemisessa

Historia, 4–6 luokka

Puhdas vesi, ilma ja energia eri aikakausina, ihmiskunnan rooli luonnon saastumisessa ja tilanteen korjaamisessa

Yhteiskuntaoppi, 4–6 luokka

Omien valintojen vaikutus ilmastonmuutokseen sekä puhtaan veden ja energian tuotantoon, vaikuttamisprojektit

Musiikki

Vaikuttaminen taiteen kautta, sähkön säästäminen sähköllä toimivien soittimien kohdalla

Kuvataide

Vaikuttaminen taiteen kautta, luonnonsuojeluun liittyvä taidehistoria

Käsityö

Vaikuttaminen taiteen kautta, piilovesi ja energian kuluminen tuotteiden valmistamisessa, sähkön säästäminen sähköllä toimivien laitteiden kohdalla

Liikunta

Liikennemuotojen vaikutus ilmastonmuutokseen, eri liikennemuotojen energiankulutus

Äidinkieli ja kirjallisuus / Vieraat kielet

Kirjoitelmat, tarinat, draamaesitykset, teemajulisteet, medialukutaidon kehittäminen, mielipidekirjoitukset

Matematiikka

Laskutoimitukset veden- ja energiankulutuksesta, tilastot ilmaston lämpenemisestä, ekologinen jalanjälki, hiilidioksidipäästöjen määrä, vesijalanjäljen laskeminen

Biologia

Käsitellään perustietoja vesi-, suo-, tunturi- ja kaupunkiekosysteemeistä.

Vierailut, pienet tutkimukset

Saarvijärvi: Koulun luontopolku; oppimis- ja luonnossa voimaantumis- ja rauhoittumisympäristö (mm. laavu joen rannassa ja luontokohteita eri elinympäristöissä kuten metsä, maa ja vesistöt), kosteikko-alueen tutkiminen ja näytteiden ottaminen / POKE

Sisällöt liittyvät luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen, ilmastonmuutokseen, luonnonvarojen kestävään käyttöön ja muutoksiin lähiympäristössä. Pohditaan luonnonvarojen kestävän käytön ekologisia, sosiaalisia, taloudellisia ja eettisiä periaatteita, kestävää ravinnontuotantoa sekä eläinten hyvinvointia. Käsitellään biotalouden ja ekosysteemipalveluiden mahdollisuuksia kestävän tulevaisuuden kannalta. Tutustutaan luonnonsuojelun tavoitteisiin, keinoihin ja saavutuksiin.

Puhtaan ilman ja veden merkitys, veden ja energian säästäminen kotona ja koulussa, vierailut energia- ja vesilaitoksiin, kasvihuoneilmiö, ilmastonmuutosilmiön ymmärtäminen ja estäminen, vaikuttamisprojektit

Maantieto

Sisällöt liittyvät planetaarisuuteen ja sen vaikutuksiin maapallolla. Käsitellään vuorokauden- ja vuodenaikojen vaihtelua sekä ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeitä. Tarkastellaan elämän perusedellytyksiä kuten puhdasta ilmaa, vettä ja ravintoa, niiden esiintymistä ja kestävää käyttöä.

Puhtaan veden, energian ja ilman vaikutukset paikallisesti ja globaalisti, Itämeren suojeleminen, ilmastonmuutoksen vaikutukset ja estäminen

Perehdytään ympäristönmuutoksiin, erityisesti ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen. Käsitellään ympäristön tilaa ja yhteistyömahdollisuuksia Itämeren alueella. Pohditaan esimerkkien avulla globalisaation vaikutuksia ja alueellisia kehityskysymyksiä.

Ilmastonmuutos ja sen estäminen, yhdyskuntasuunnittelun merkitys kestävälle elämäntavalle, vaikuttamisprojektit

Fysiikka

Ohjataan oppilasta käyttämään fysiikan osaamistaan kestävän tulevaisuuden rakentamisessa sekä arvioimaan omia valintojaan energiavarojen kestävän käytön kannalta. (T4)

Eri energiamuotojen vaikutukset, ilmastonmuutosilmiön ymmärtäminen ja estäminen, vaikuttamisprojektit

Pääpaino on energiantuotannossa ja kestävässä energiavarojen käytössä. Sisältöjä valitaan myös kodin sähköturvallisuuteen sekä sähkön käyttöön ja tuottamiseen liittyen.

Eri energiamuotojen vaikutukset, kestävien ratkaisujen löytäminen ja kehittäminen, vaikuttamisprojektit

Kemia

Ilmastonmuutosilmiön ymmärtäminen, ilmakehän rakenne, kasvihuonekaasut, kestävien ratkaisujen löytäminen, vedenpuhdistus

Terveystieto

Puhtaan veden merkitys, oma vastuu kuluttajana, veden ja energian säästämisen hyödyt

Uskonto

Luonnon arvostamisen merkitys maailmankatsomuksissa

Elämänkatsomustieto

Luonnon arvostamisen merkitys maailmankatsomuksissa

Historia

Ilmastonmuutoksen vaikutus eri aikakausina, globalisaation vaikutus puhtaaseen ilmaan, veteen ja energiaan

Yhteiskuntaoppi

Ilmastonmuutoksen vaikutus eri aikakausina, globalisaation vaikutus puhtaaseen ilmaan, veteen ja energiaan,  ilmastosopimukset ja -strategiat, vaikuttamisprojektit

Musiikki

Vaikuttaminen taiteen kautta, sähkön säästäminen sähköllä toimivien soittimien kohdalla

Kuvataide

Vaikuttaminen taiteen kautta, luonnonsuojeluun liittyvä taidehistoria

Käsityö

Vaikuttaminen taiteen kautta, piilovesi tuotteiden valmistuksessa, sähkön säästäminen sähköllä toimivien laitteiden kohdalla

Liikunta

Liikennemuotojen vaikutus ilmastonmuutokseen

Kotitalous

Veden ja energian säästäminen, ruoan ja asumisen ilmastovaikutukset, tuotteiden valmistamisen ja kuljettamisen vaikutus ilmastonmuutokseen, piilovesi ruokatuotannossa, energian kuluminen tuotteissa esim. kotimaassa ja globaalisti