Osallisuus ja vaikuttaminen

Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys

”Oppilaat saavat tilaisuuksia harjoitella yhteistyötä, ristiriitojen käsittelyä ja ratkaisujen etsimistä sekä päätöksentekoa niin omassa luokkayhteisössä ja eri opiskelutilanteissa kuin koko kouluyhteisössäkin. Vaikuttaminen ja osallistuminen sekä niistä myönteisten kokemusten saaminen lisäävät yhteisöllisyyden kokemusta koulussa. Kokemukset yhdenvertaisuudesta, osallisuudesta ja yhteisöllisyydestä rakentavat luottamusta.” (OPS2016)


Osallisuutta edistävä demokraattinen toimintakulttuuri luo perustan oppilaiden kasvulle aktiivisiksi kansalaisiksi. Mielipiteen ilmaisua ja vuorovaikutustaitoja harjoitellaan aktiivisesti kaikissa oppiaineissa. Kouluun voidaan perustaa ympäristöryhmä, joka ideoi ja vaikuttaa kestävän elämäntavan toteutumista koulun arjessa.

Yhteistyö ympäröivän yhteiskunnan kanssa valmistaa oppilasta elämään peruskoulun jälkeen. Demokraattista toimintaa harjoitellaan omassa opetusryhmässä, kouluyhteisössä sekä lähiympäristössä. Kestävä elämäntapa vaatii aktiivisia ja vaikuttamistaitoisia kansalaisia toteutuakseen. Lue lisää kestävän elämäntavan OPS2016:sta!

Teemaan liittyviä Agenda2030 tavoitteita:

Fakta

 • Lapsella on oikeus ilmaista omat mielipiteensä kaikissa itseään koskevissa asioissa ja ne on otettava huomioon lapsen iän ja kehitystason mukaisesti. (Lasten oikeuksien sopimus)
 • Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti. (Perustuslaki 6 §)
 • Nuoret kokevat koulun antavan erityisen vähän valmiuksia lähiympäristöön vaikuttamiseen, yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, taloustaitoihin ja kansainvälisyyteen. (Nuorisobarometri 2008)

Teemapäivät

Sanomalehtiviikko tammikuussa / Tasa-arvon päivä 18.3. / Maailman nuorison päivä 12.8. / Kansainvälinen demokratiapäivä 15.9. / Lasten oikeuksien päivä 20.11. / Ihmisoikeuksien päivä 10.12. (ks. Teemapäiväkalenteri)


Pohdi

Miten ilmaisen mielipiteitäni? Miten toimin, jos kohtaan epäkohtia yhteiskunnassa? Mitä tarkoittaa lasten oikeudet ja ihmisoikeus? Miten nämä oikeudet toteutuvat meidän koulussa? Miksi on tärkeää, että jokainen saa äänensä kuuluviin?

Lisätietoja

Mediakasvatus

Osallistava kasvatus

Ihmisoikeuskasvatus

Vertaissovittelu

Kulttuurin vuosikello

YK-liitto

Verkostoidu

4 H -yhdistykset

Nuorisopalvelut

Lasten Parlamentti

Nuorisovaltuusto

Vaikuttajat, poliitikot

Paikalliset mediat

Yritykset

OPS2016: Osallisuus ja vaikuttaminen

Teeman painotuksia

 • 1–2 luokka: mielipiteiden ilmaisu, keskusteleminen
 • 3–6 luokka: mielipiteiden ilmaisu, demokratia ja vaikuttaminen
 • 7–9 luokka: mielipiteen ilmaisu, yhteiskunnallinen vaikuttaminen paikallisesti ja globaalisti

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteita

 • Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
 • Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)
 • Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)
 • Monilukutaito (L4)
 • Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)
 • Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)
 • Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)

Lue vinkkimme teeman painotuksista, sovellusehdotuksista ja asiantuntija-avusta.

Voit myös vinkata sisältöehdotuksia ja palveluitasi palautelomakkeella!

Äidinkieli ja kirjallisuus

Tekstejä tuotetaan yksin ja yhdessä ja niitä julkaistaan luokassa ja lähipiirissä.

Mielipidekirjoitukset oppilaille läheisistä aiheista, luokan oman lehden julkaiseminen

Matematiikka

Osallistavat oppimismetodit, äänestystulosten laskeminen, muut teemaan liittyvät laskutoimitukset

Ympäristöoppi

Rohkaistaan oppilasta ilmaisemaan itseään ja harjoittelemaan näkemystensä perustelemista. (T14)

Mielipiteen ilmaiseminen kestävän elämäntavan teemoista kirjallisesti ja/tai suullisesti, lasten parlamentti, oppilaskuntatyöskentely

Uskonto

Luodaan oppilaalle tilaisuuksia harjoitella omien mielipiteiden esittä-mistä ja perustelemista sekä erilaisten mielipiteiden kuuntelemista ja ymmärtämistä. (T8)

Mielipiteen ilmaiseminen kestävän elämäntavan teemoista kirjallisesti ja/tai suullisesti

Oppilaita rohkaistaan tunnistamaan ja ilmaisemaan tunteitaan ja omia mielipiteitään sekä harjaantumaan toisten tunteiden tunnistamisessa ja mielipiteiden huomioon ottamisessa. Oppilaita kannustetaan ihmettelemään, kyselemään ja osallistumaan keskusteluun. Oppilaita ohjataan toimimaan vastuullisesti ja oikeudenmukaisesti.

Omien mielipiteiden ja tunteiden tunnistaminen sekä ilmaiseminen

Elämänkatsomustieto

Omien mielipiteiden ja tunteiden tunnistaminen sekä ilmaiseminen

Musiikki

Musiikin keinoin vaikuttaminen kestävän elämäntavan puolesta, levyraati ja mielipiteen perusteleminen

Kuvataide

Kuvataiteen keinoin vaikuttaminen kestävän elämäntavan puolesta, äänestykset oppilaille tärkeistä aiheista, oppilaat saavat vaikuttaa valittuihin kuvataiteen teemoihin

Käsityö

Käsityön keinoin vaikuttaminen kestävän elämäntavan puolesta, oman mielipiteen ilmaiseminen taiteen kautta

Liikunta

Kantaa ottaminen liikunnan kautta, esim. Unicef-kävelyyn osallistuminen, osallistavat oppimistavat

Äidinkieli ja kirjallisuus / Vieraat kielet

Luokan oman lehden julkaiseminen, mielipidekirjoitukset, argumentaation ja väittelyn perusteet, vertaissovittelun harjoittelu

Matematiikka

Teemaan liittyvät laskutoimitukset, esim. äänestysprosentti ja äänestystulokset

Ympäristöoppi

Tuetaan oppilaan ympäristötietoisuuden kehittymistä sekä ohjata oppilasta toimimaan ja vaikuttamaan lähiympäristössään ja -yhteisöissään kestävän kehityksen edistämiseksi ja arvostamaan kestävän kehityksen merkitystä itselle ja maailmalle. (T3)

Vaikuttamisen keinoihin tutustuminen ja rohkaisu vaikuttamaan, lasten parlamentti, oppilaskuntatyöskentely, tutustuminen paikallisiin vaikuttajiin, vaikuttaminen sosiaalisessa mediassa

Ohjataan oppilasta hankkimaan luotettavaa tietoa, ilmaisemaan perustellen erilaisia näkemyksiä sekä tulkitsemaan ja arvioimaan kriittisesti tietolähteitä ja näkökulmia. (T14)

Kriittisen medialukutaidon kehittäminen kestävän elämäntavan teemojen kautta, argumentaation perusteet, vertaissovittelun harjoittelu

Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan. Harjoitellaan ympäristövastuullista toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista. Toteutetaan yhteinen vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla tasolla

Vaikuttamisprojekti yhteisesti valitun teeman avulla, perustetaan oppilaista koostuva ympäristötyöryhmä, oppilaskuntatyöskentely, kummitoiminta

Uskonto

Ohjataan oppilasta arvioimaan tekemiään valintoja ja pohtimaan toiminnan taustalla vaikuttavia arvoja eettisten periaatteiden ja kestävän tulevaisuuden näkökulmasta. (T10)

Esim. omien kulutustottumusten vaikutukset paikallisesti ja globaalisti

Luodaan oppilaalle mahdollisuuksia keskustella eettisistä kysymyksistä, ilmaista rakentavasti ajatuksiaan ja tunteitaan sekä harjoitella perustelemaan omia näkemyksiään. (T11)

Mielipiteen ilmaisun harjoittelu suullisesti, kirjallisesti tai taiteen keinoin

Elämänkatsomustieto

Rohkaistaan oppilasta ilmaisemaan katsomustaan ja kuuntelemaan muiden katsomuksellisia kannanottoja. (T8)

Kantaa ottaminen uskontoihin liittyvissä teemoissa

Rohkaistaan oppilasta toimimaan aloitteellisesti ja vastuullisesti omassa ympäristössään. (T10)

Omaan elinympäristöön vaikuttamisen keinoihin tutustuminen, oppilaskuntatyö, lasten parlamentti

Elämänkatsomustiedon opetuksen erityisenä tehtävänä on rohkaista ja tukea oppilaiden pyrkimystä rakentaa identiteettiään ja elämänkatsomustaan. Opetuksessa keskeistä on tukea oppilaiden eettisen ajattelun taitojen ja kulttuurisen osaamisen kehittymistä sekä kykyä ilmaista omia näkemyksiään ja niiden perusteita.

Omien mielipiteiden ilmaisu suullisesti, kirjallisesti tai taiteen kautta

Historia, 4–6 luokka

Demokratian historiaan tutustuminen, äänestäminen, paikallisiin vaikuttajiin tutustuminen

Yhteiskuntaoppi, 4–6 luokka

Yhteiskuntaopin opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden kasvua aktiivisiksi, vastuuntuntoisiksi ja yritteliäiksi kansalaisiksi. Oppilaita ohjataan toimimaan erilaisuutta ymmärtävässä, ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa kunnioittavassa moniarvoisessa yhteiskunnassa demokratian arvojen ja periaatteiden mukaan. Oppiaineen tehtävänä on antaa yhteiskunnan toiminnasta ja kansalaisen vaikutusmahdollisuuksista tiedollinen perusta sekä rohkaista oppilaita kehittymään oma-aloitteisiksi yhteiskunnallisiksi ja taloudellisiksi toimijoiksi. Yhteiskuntaopin opetuksessa oppilaita ohjataan seuraamaan ajankohtaisia kysymyksiä ja tapahtumia sekä ymmärtämään niiden yhteyksiä omaan elämään. Keskeistä on oppia hankkimaan ja arvioimaan kriittisesti erityyppisten toimijoiden tuottamaa tietoa sekä soveltamaan sitä kohtaamissaan tilanteissa. Oppilaita kannustetaan osallistumaan sekä toimimaan aktiivisesti ja rakentavasti erilaisissa tilanteissa ja yhteisöissä. Heitä ohjataan ymmärtämään, että yhteiskunnallinen päätöksenteko perustuu valintoihin, joita tehdään vaihtoehtoisten mahdollisuuksien välillä pyrkimyksenä öytää yhteisymmärrys.

Vaikuttamisen keinoihin tutustuminen, demokraattinen päätökseni, oppilaskuntatyöskentely, lasten parlamentti, mediakriittisyyden harjoittelu

Perehdytään erilaisiin oppilasta lähellä oleviin yhteisöihin, niiden jäsenten oikeuksiin ja velvollisuuksiin, sekä harjoitellaan yhteistä päätöksentekoa. Opetuksessa tarkastellaan demokraattisen toiminnan arvoja ja perusperiaatteita kuten ihmisoikeuksia, tasa-arvoa sekä yhdenvertaisuutta. 

Lasten oikeuksien julistus, ihmisoikeuksien julistus, tasa-arvon periaatteisiin tutustuminen, vähemmistöihin tutustuminen, vaikuttamisen keinot, järjestövierailut

Kannustetaan oppilasta harjoittelemaan demokraattisen vaikuttamisen perustaitoja sekä keskustelemaan rakentavasti eri mielipiteistä. (T7)

Omien mielipiteiden ilmaiseminen ja toisen kuunteleminen, mielipiteiden julkaiseminen, vaikuttajiin ja vaikuttamisen keinoihin tutustuminen

Tarkastellaan ja harjoitellaan käytännössä demokraattisen vaikuttamisen ja yhteiskunnassa toimimisen taitoja, joita tarvitaan erilaisten yhteisö- jen vastuullisena ja osallistuvana jäsenenä esimerkiksi luokassa, koulussa, erilaisissa harrastuksissa ja järjestöissä, mediassa sekä taloudellisessa toiminnassa. Harjoitellaan yhteistyötä lähiyhteisön toimijoiden kanssa.

Demokraattiset toimintamallit luokassa, oppilaskunta, lasten parlamentti, järjestövierailut, vaikuttajiin tutustuminen, sosiaalisen median kautta vaikuttaminen

Musiikki

Vaikuttaminen musiikin kautta kestävän elämäntavan puolesta

Kuvataide

Vaikuttaminen kuvataiteen kautta kestävän elämäntavan puolesta

Käsityö

Vaikuttaminen käsityön kautta kestävän elämäntavan puolesta

Liikunta

Kantaa ottaminen liikunnan kautta, esim. Unicef-kävelyyn osallistuminen, osallistavat oppimismetodit

Äidinkieli ja kirjallisuus / Vieraat kielet

Opetuksen tehtävänä on rohkaista oppilaita oma-aloitteisiksi ja osallistuviksi kansalaisiksi, jotka osaavat perustella näkemyksiään ja vaikuttaa omaan elämäänsä ja ympäröivään yhteiskuntaan eri viestintä- välineitä hyödyntäen. Tekstien valikoima laajenee yhteiskunnallisten sekä opiskelu- ja työelämässä tarvittavien tekstien suuntaan.

Oman lehden julkaisu, mielipidekirjoitukset, väittelyn ja argumentaation perusteet, mediakriittisyys, vaikuttamisen keinot paikallisesti ja globaalisti, monikulttuurisuustyöhön osallistuminen

Matematiikka

Teemaan liittyvät laskutoimitukset, esim. tilastot, äänestystulokset

Biologia

Kannustetaan oppilasta soveltamaan biologian tietoja ja taitoja omassa elämässä sekä yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa. (T11)

Tieteellinen mielipidekirjoitus kestävän elämäntavan teemasta, vaikuttajiin tutustuminen, nuorisovaltuusto

Innostetaan oppilasta vaikuttamaan ja toimimaan kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi. (T14)

Vaikuttamisen keinoihin tutustuminen ja rohkaisu vaikuttamaan esim. mielipidekirjoituksilla tai järjestöjen toimintaan osallistumalla, vapaaehtoistyö, kummitoiminta

Oppilaat saavat valmiuksia vaikuttaa ja osallistua oman lähiympäristönsä kehittämiseen ja sen säilymiseen elinvoimaisena. Oppilaita ohjataan kestävään elämäntapaan ja globaalin vastuun ymmärtämiseen.

Demokraattiset toimintamallit koulun käytänteissä, äänestykset luokassa ja kouluyhteisössä, oppilaskuntatoiminta, kansainvälinen kummitoiminta tai kirjeenvaihto

Jyväskylä: näyttely ilkivaltateemoista ja ilkivallan ehkäisemisestä / JAPA ry

Sisällöt liittyvät luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen, ilmastonmuutokseen, luonnonvarojen kestävään käyttöön ja muutoksiin lähiympäristössä. Pohditaan luonnonvarojen kestävän käytön ekologisia, sosiaalisia, taloudellisia ja eettisiä periaatteita, kestävää ravinnontuotantoa sekä eläinten hyvinvointia. Käsitellään biotalouden ja ekosysteemipalveluiden mahdollisuuksia kestävän tulevaisuuden kannalta. Tutustutaan luonnonsuojelun tavoitteisiin, keinoihin ja saavutuksiin.

Vaikuttamisen keinoihin tutustuminen luonnonsuojelun aihepiirissä, järjestöjen vierailut

Maantieto

Harjaannutetaan oppilasta havainnoimaan ympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä aktivoida oppilasta seuraamaan ajankohtaisia tapahtumia omassa lähiympäristössä, Suomessa ja koko maailmassa. (T9)

Medialukutaidon kehittäminen kestävän elämäntavan teemojen kautta

Ohjataan oppilasta vaalimaan luontoa, rakennettua ympäristöä ja niiden monimuotoisuutta sekä vahvistaa oppilaan osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja. (T11)

Vaikuttamisen keinoihin tutustuminen kestävän elämäntavan teemojen kautta, järjestövierailijat, vapaaehtoistyö

Tuetaan oppilasta kasvamaan aktiiviseksi, vastuullisesti toimivaksi ja kestävään elämäntapaan sitoutuneeksi kansalaiseksi. (T12)

Omien elämäntapojen hahmottaminen ja niiden vaikutusten tutkiminen paikallisesti ja globaalisti, järjestövierailijat, vapaaehtoistyö, kummitoiminta

Fysiikka

Uuden teknologian mahdollisuudet kestävän elämäntavan edistymisen apuna

Kemia

Uuden teknologian mahdollisuudet kestävän elämäntavan edistymisen apuna

Terveystieto

Tuetaan oppilaan valmiuksia arvioida kriittisesti terveyteen ja sairauteen liittyvää viestintää sekä eritellä yksilön oikeuksia, vastuita ja vaikuttamiskeinoja terveyttä ja turvallisuutta koskevissa asioissa omassa oppimisympäristössä ja lähiyhteisöissä. (T12)

Vastuun ottaminen omasta terveydestä, terveyden edistämisen keinoihin tutustuminen esim. järjestötoiminnan kautta

Uskonto

Opetuksessa käsitellään ajankohtaisia ja yhteiskunnallisia eettisiä kysymyksiä kuten ekososiaalinen sivistys, osallistuminen ja vaikuttaminen yhteisöissä ja yhteiskunnassa sekä uskonnot rakentamassa yhteiskunta- ja maailmanrauhaa. Sisällöissä tulee korostua opiskeltavan uskonnon etiikka ja muiden uskontojen ja katsomusten etiikka sekä YK:n Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus. Tarkastelun kohteena ovat myös ihmisoikeuksien loukkaukset kuten holokausti. Sisältöjen valinnassa huomioidaan uskonnon ja katsomuksellisten kysymysten merkitys ihmisenä kasvamisessa.

Uskontojen vaikutuskeinot kestävän elämäntavan edistämiseen

Elämänkatsomustieto

Ohjataan oppilasta tuntemaan katsomusvapaus ihmisoikeutena sekä katsomusvapauden turvaamisen kansallisia ja kansainvälisiä keinoja. (T5)

Katsomusvapauden ja ihmisoikeuksien edistämisen vaikutuskeinot

Historia

Ohjataan oppilasta ymmärtämään ihmisen toimintaan ja päätöksentekoon vaikuttaneita tekijöitä erilaisissa historiallisissa tilanteissa. (T5)

Historian esimerkkien peilaaminen tähän hetkeen, vaikuttamiskeinojen historia

Keski-Suomen museon verkkonäyttelyt, kuten Ennen oli kaikki... -historiapeli, Jyväskylän aikamasiina, Viestejä maisemassa ja paljon muuta!

Tutustutaan yhteiskunnallisiin aatteisiin, niiden merkitykseen ja seurauksiin sekä siihen, miten ihmiset ovat pystyneet vaikuttamaan omana aikanaan.

Vaikuttamisen keinot eri aikoina, demokratian vaikutus yhteiskuntaan

Yhteiskuntaoppi

Ohjataan oppilasta ymmärtämään yhteiskunnallisen päätöksenteon periaatteita ja demokraattisia toimintatapoja paikallisella, kansallisella ja Euroopan unionin tasolla sekä globaalisti ja toimimaan aktiivisena, omaa lähiyhteisöä kehittävänä kansalaisena. (T7)

Vaikuttamisen keinot paikallisesti, kansallisesti, Euroopassa ja globaalisti, globalisaation vaikutukset yhteiskunnille

Ohjataan oppilasta laajentamaan yhteiskunnallisia näkemyksiään, osallistumaan yhteiskunnalliseen toimintaan ja keskusteluun sekä käyttämään mediataitojaan ja tietojaan yhteiskunnasta omien käsitystensä muodostamisessa ja kansalaisena toimimisessa. (T9)

Mielipidekirjoitukset, nuorisovaltuusto, vaikuttajavierailut

Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisen vaikuttamisen kanaviin ja keinoihin. Harjoitellaan yhteiskunnallisessa osallistumisessa, työelämässä ja taloudellisessa toiminnassa tarvittavia taitoja luomalla aitoja tilaisuuksia koulun arjessa aktiiviselle, vastuulliselle ja rakentavalle yhteistyölle ja vaikuttamiselle myös yhteistyössä koulun ulkopuolisten tahojen kanssa.

Vierailut esim. kunnan valtuustoon tai muuhun päätöksentekoelimeen, päättäjien ja vaikuttajien vierailut

Opetuksessa korostetaan oppilaiden vaikuttamismahdollisuuksia ja -taitoja demokratiassa sekä vastuuta omaan elämään liittyvien valintojen tekemisessä. Päätöksentekoa ja vaikuttamista harjoitellaan kouluyhteisössä ja muiden lähiyhteisön toimijoiden kanssa. Opetuksessa kiinnitetään huomiota yhteiskunnan ja yhteisöllisen elämän rakenteisiin sekä niihin liittyviin käsitteisiin. Oppilaita ohjataan arvioimaan yhteiskunnan ja talouden kysymyksiä sekä vertailemaan niihin liittyviä erilaisia mielipiteitä ja toimintavaihtoehtoja erilaisten ihmisryhmien ja arvopäämäärien kannalta. Yhteiskunnallisten asioiden opiskelussa näkökulma laajenee kattamaan myös globaalit kysymykset

Vaikuttamismahdollisuudet kantaväestöllä, ulkomaalaistaustaisilla ja vähemmistöillä

Musiikki

Kantaa ottavat teokset, omien teosten luominen

Kuvataide

Kannustetaan oppilasta ottamaan kuvailmaisussaan huomioon kulttuurinen moninaisuus ja kestävä kehitys sekä vaikuttamaan kuvien avulla. (T11)

Kuvataidenäyttely kestävän elämäntavan teemoista

Käsityö

Tutkitaan käsityön ja tuotteiden erilaisia merkityksiä yksilön, yhteiskunnan ja ympäristön näkökulmasta. Pohditaan käsityötä hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen edistäjänä arjessa. Harjoitellaan käsityöllä osallistumista, vaikuttamista ja viestimistä.

Käsityö vaikuttamisen väylänä, esim. teemanäyttelyt omista teoksista

Liikunta

Kantaa ottaminen liikunnan kautta, esim. Unicef-kävelyyn osallistuminen

Kotitalous

Omilla kulutustottumuksilla vaikuttaminen yhteiskuntaan paikallisesti ja globaalisti, ruokapäiväkirja