Luonto ja lähiympäristö

Ekologinen ja taloudellinen kestävyys

”Ympäristön suojelemisen merkitys avautuu omakohtaisen luontosuhteen kautta. Oppilaita ohjataan ymmärtämään omien valintojen, elämäntapojen ja tekojen merkitys paitsi itselle, myös lähiyhteisöille, yhteiskunnalle ja luonnolle.” (OPS2016)


Positiivinen ja läheinen luontosuhde muodostuu olemalla ja oppimalla luonnossa. Tutkiva oppiminen läpi perusopetuksen luo pohjan tieteelle ja syvälliselle luonnon tuntemiselle. Ekologinen ja taloudellinen kestävyys vaatii toteutuakseen luonnon monimuotoisuuden arvon ymmärtämisen.

Lähiympäristöön kuuluu muutakin kuin luontoympäristö. Koulua ympäröivää lähiympäristöä avataan oppilaille oppimisen paikkoina. Mm. kirjastot, liikunta-, taide- ja luontokeskukset, museot ja muut yhteistyötahot tarjoavat monimuotoisia oppimisympäristöjä.  Koulun ulkopuolisille retkille hyvät ohjeet löydät LYKE-verkostoltaLue lisää kestävän elämäntavan OPS2016:sta!

Luonto ja lähiympäristö


Teemaan liittyviä Agenda2030 tavoitteita:

Fakta

 • Luonnossa olemisella on tutkitusti positiivisia vaikutuksia terveyteen: laskee verenpainetta ja stressitasoa, parantaa immuunipuolustusta, parantaa itsekontrollia, vähentää impulsiivista käyttäytymistä ja ADHD:n oireita. (Metsäntutkimuslaitos Metla)
 • Luonto vaikuttaa lapsiin levottomuutta ja häiriökäyttäytymistä hillitsevästi. Vahvan luontosuhteen syntyminen lapsuudessa antaa eväitä loppuelämään. (Metla, Luontoon.fi)
 • Luonnon monimuotoisuus on tärkeää säilyttää. Suomessa oń vuonna 2015 listattu 2 124 uhanalaista lajia. Niistä 680 on erityisesti suojeltavia. (Ymparisto.fi)

Teemapäivät

Luonnon monimuotoisuuden päivä 22.5. / Osaa ulkona -päivä toukokuussa / Maailman ympäristöpäivä 5.6. / Suomen luonnon päivä elokuussa / Valtakunnallinen sienipäivä 30.8. (ks. Teemapäiväkalenteri)


Pohdi

Miten usein vietän aikaa luonnossa? Miksi luonnossa on mukava olla? Mitä voin oppia luonnossa olemalla? Miten voin edistää ympäristön säilymistä puhtaana ja hyväkuntoisena?

Lisätietoja

Lyke-verkosto

Seikkailukasvatus

Luontoon.fi

Ymparisto.fi

Suomen Latu

WWF

Suomen luonnonsuojeluliitto

Puutarhakasvatus

Verkostoidu

Luontokoulut

Ympäristöjärjestöt

Liikuntajärjestöt

Yritykset

OPS2016: Luonto ja lähiympäristö

Teeman painotuksia

 • 1–2 luokka: luontoherkkyyden kehittyminen
 • 3–6 luokka: luontosuhteen vahvistaminen, luonnon tutkiminen, vaikuttaminen
 • 7–9 luokka: luontosuhteen vahvistaminen, tieteellinen ja tutkimuksellinen ote, vaikuttaminen

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteita

 • Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
 • Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)
 • Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)
 • Monilukutaito (L4)
 • Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)
 • Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)

Lue vinkkimme teeman painotuksista, sovellusehdotuksista ja asiantuntija-avusta.

Voit myös vinkata sisältöehdotuksia ja palveluitasi palautelomakkeella!

Äidinkieli ja kirjallisuus

Kirjoitelmat, tarinat, draama, oppiminen luonnossa

Matematiikka

Laskutoimitukset luonnon teemoista ja luonnossa laskien

Ympäristöoppi

Tuetaan oppilaan ympäristöherkkyyden kehittymistä ja ohjata oppilasta toimimaan kestävällä tavalla lähiympäristössä ja kouluyhteisössä. (T3)

Retket lähiympäristössä, kodin ja koulun yhteinen retkipäivä, retki kummiluokan kanssa, aistiharjoitukset luonnossa, pienet tutkimukset luonnossa, pihatalkoot ja lumityöt koulun pihalla, ympäristötaide

Jyväskylä: Luontokoulun retket, tehtävät, vierailut / Jyväskylän Luontokoulu

WWF lähettiläiden kouluvierailut teemalla "Vuosisata metsässä – lahopuun salatut elämät"

Kannonkoski: leirikoulut ja pieneläinkoti Pihka (€) / Piispala

Ohjataan oppilasta tutkimaan ja toimimaan sekä liikkumaan ja retkeilemään lähiympäristössään. (T4)

Retket lähiympäristössä, kodin ja koulun yhteinen retkipäivä, aistiharjoitukset luonnossa, pienet tutkimukset luonnossa

Jyväskylä: Luontokoulun retket, tehtävät, vierailut / Jyväskylän Luontokoulu

WWF lähettiläiden kouluvierailut teemalla "Vuosisata metsässä – lahopuun salatut elämät"

Saarvijärvi: Koulun luontopolku; oppimis- ja luonnossa voimaantumis- ja rauhoittumisympäristö (mm. laavu joen rannassa ja luontokohteita eri elinympäristöissä kuten metsä, maa ja vesistöt), kosteikko-alueen tutkiminen ja näytteiden ottaminen, koulun piha-alueen kota hirsiseinillä: hiljentymis- ja elämyspaikka / POKE

Keski-Suomi: luonto- ja kulttuurikohteet

Ohjataan oppilasta tekemään havaintoja ja kokeiluja koulussa ja lähiympäristössä eri aisteja ja yksinkertaisia tutkimusvälineitä käyttäen sekä esittelemään tuloksiaan eri tavoin. (T6)

Tutkimustehtävät luonnossa, koulun omalla kasvimaalla/puutarhassa tai lintulaudalla

Jyväskylä: lainattava retki- ja tutkimusvälineistö / Jyväskylän Luontokoulu

Ohjataan oppilasta kuvailemaan, vertailemaan ja luokittelemaan monipuolisesti eliöitä, elinympäristöjä, ilmiöitä, materiaaleja ja tilanteita sekä nimeämään niitä. (T7)

Lajintunnistusta oppaista, luonnossa ja eri vierailukohteissa, lähiympäristön eläinten havainnointi

Jyväskylä: Vierailumahdollisuus ja omatoimiset opetusmateriaalit, Jätös ja jälki –työpaja tutkien eläinten jätöksiä ja jälkiä  sekä Jyväskylän kaupungin kulttuuriopetussuunnitelma Kompassin mukainen opintokäynti 1. luokkalaisille / Keski-Suomen Luontomuseo , Luontokoulun retket, tehtävät, vierailut / Jyväskylän Luontokoulu

Saarijärvi: Koulutilan eläimiin tutustuminen; tuotanto- ja pieneläimet sekä peltotöihin tutustuminen; viljan tunnistus ja näytteet / POKE

Ohjataan oppilasta jäsentämään ympäristöä, ihmisten toimintaa ja niihin liittyviä ilmiöitä ympäristöopin eri tiedonalojen käsitteiden avulla. (T12)

Ihmisen vaikutus ympäristölle, oman toiminnan vaikutukset ympäristölle, ympäristönsuojelun perusteet

Jyväskylä: Metsän kehityskierto, draamallinen opastus ja työpaja 1. luokkalaisille sekä jääkausiteemainen opintokäynti / Keski-Suomen Luontomuseo , Luontokoulun retket, tehtävät, vierailut / Jyväskylän Luontokoulu

WWF lähettiläiden kouluvierailut teemalla "Vuosisata metsässä – lahopuun salatut elämät"

Uskonto

Keskeisiä sisältöjä ovat oppilaan omat teot ja niiden seuraukset, vastuu toisista ihmisistä, ympäristöstä ja luonnosta sekä toisen asemaan eläytyminen, ihmisarvo ja yksilöllisyys.

Luontoherkkyyden lisääminen luontokokemuksilla, keskustelut luonnon pyhyydestä, luontotaide

Elämänkatsomustieto

Ohjataan oppilasta kunnioittamaan ja arvostamaan omaa ympäristöään ja luontoa. (T9)

Luontoherkkyyden lisääminen luontokokemuksilla, keskustelut luonnosta, ympäristötaide

Musiikki

Kannustetaan oppilasta kokemaan ja hahmottamaan ääniympäristöä, ääntä, musiikkia ja musiikkikäsitteitä liikkuen ja kuunnellen. (T3)

Ihmisen luoman ympäristön ja luontoympäristön äänimaisemat

Kuvataide

Kannustetaan oppilasta havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja kuvia tekemällä. (T1)

Luonto- ja kierrätysmateriaalit välineinä, taidehetket luonnossa, ympäristötaide

Käsityö

Suunnittelun lähtökohtana hyödynnetään omia tunteita, tarinoita ja mielikuvitusympäristöä, rakennettua ja luonnonympäristöä sekä apuna käytetään erilaisia visuaalisia ja materiaalisia menetelmiä.

Luonto- ja kierrätysmateriaalit välineinä, materiaalien kerääminen itse, taidehetket luonnossa

Liikunta

Ohjataan oppilasta harjaannuttamaan havaintomotorisia taitojaan eli havainnoimaan itseään ja ympäristöään aistien avulla sekä tekemään liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja. (T2)

Aistiharjoitukset luonnossa

Tutustutaan monipuolisin ja turvallisin tehtävin liikkumiseen sisällä ja ulkona eri vuodenaikoina eri oppimisympäristöissä.

Retket, luontoliikunta

Jyväskylä: lainattava retki- ja tutkimusvälineistö / Jyväskylän Luontokoulu

Keski-Suomi: luonto- ja kulttuurikohteet

Äidinkieli ja kirjallisuus / Vieraat kielet

Kirjoitelmat, tarinat, draama, mielipidekirjoitukset, oppiminen luonnossa

Matematiikka

Laskutoimitukset luonnon teemoista ja luonnossa laskien

Ympäristöoppi

Ohjataan oppilasta suunnittelemaan ja toteuttamaan pieniä tutkimuksia, tekemään havaintoja ja mittauksia monipuolisissa oppimisympäristöissä eri aisteja ja tutkimus- ja mittausvälineitä käyttäen. (T5)

Tutkimukset luonnossa, koulun omalla kasvimaalla/puutarhassa tai lintulaudalla

Jyväskylä: lainattava retki- ja tutkimusvälineistö / Jyväskylän Luontokoulu

Laukaa: luontokoulun palvelut / Laukaan luontokoulu

Saarijärvi: Laboratoriossa vesi- ja maanäytteiden testausta (mm. mikroskoopilla tutkimista, hopean puhdistus kotikonstein, oman saippuan tekemistä), kosteikko-alueen tutkiminen ja näytteiden ottaminen, pelto-alueen tutkiminen ja näyttäeiden ottaminen / POKE

Ohjataan oppilasta tutkimaan ja toimimaan sekä liikkumaan ja retkeilemään luonnossa ja rakennetussa ympäristössä. (T9)

Retket lähiympäristössä ja kauempana, kodin ja koulun yhteinen retkipäivä, aistiharjoitukset luonnossa

Jyväskylä: Vierailumahdollisuus ja omatoimiset opetusmateriaalit / Keski-Suomen Luontomuseo, Luontokoulun retket, tehtävät ja lainattava tutkimusvälineistö / Jyväskylän Luontokoulu

WWF lähettiläiden kouluvierailut teemalla "Vuosisata metsässä – lahopuun salatut elämät"

Saarvijärvi: Koulun luontopolku; oppimis- ja luonnossa voimaantumis- ja rauhoittumisympäristö (mm. laavu joen rannassa ja luontokohteita eri elinympäristöissä kuten metsä, maa ja vesistöt sekä koulun piha-alueen kota hirsiseinillä: hiljentymis- ja elämyspaikka / POKE

Keski-Suomi: luonto- ja kulttuurikohteet

Ohjataan oppilasta hahmottamaan ympäristöä, ihmisten toimintaa ja niihin liittyviä ilmiöitä ympäristöopin käsitteiden avulla sekä kehittämään käsiterakenteitaan ennakkokäsityksistä kohti käsitteiden täsmällistä käyttöä. (T12)

Tutkimukset luonnossa, käsitekartat, tiedonhankinta

Jyväskylä: Vierailumahdollisuus ja omatoimiset opetusmateriaalit, Jääkausiteema sekä Jätös ja jälki –työpaja tutkien eläinten jätöksiä ja jälkiä / Keski-Suomen Luontomuseo

WWF lähettiläiden kouluvierailut teemalla "Vuosisata metsässä – lahopuun salatut elämät"

Ohjataan oppilasta ymmärtämään, käyttämään ja tekemään erilaisia malleja, joiden avulla voidaan tulkita ja selittää ihmistä, ympäristöä ja niiden ilmiöitä. (T13)

Tutkimukset luonnossa, käsitekartat, tiedonhankinta

Jyväskylä: Luontokoulun retket, tehtävät, vierailut / Jyväskylän Luontokoulu

Ohjataan oppilasta luonnon tutkimiseen, eliöiden ja elinympäristöjen tunnistamiseen ja ekologiseen ajatteluun sekä ohjata oppilasta ihmisen rakenteen, elintoimintojen ja kehityksen ymmärtämiseen. (T15)

Lajintunnistusta oppaista, luonnossa ja eri vierailukohteissa, ihminen osana luontoa, eläinten tarkkailu lähiympäristössä esim. koulun lintulauta

Jyväskylä: Kokoelmatilojen lintu- ja nisäkäsvitriinejä sekä museon opetusnäytteiden hyödyntäminen esim. lajintuntemusopetuksessa ja kuvaamataidon opetuksessa / Keski-Suomen Luontomuseo, Luontokoulun retket, tehtävät, tutkimusvälineistö / Jyväskylän Luontokoulu

WWF lähettiläiden kouluvierailut teemalla "Vuosisata metsässä – lahopuun salatut elämät"

Saarijärvi: Koulutilan eläimiin tutustuminen; tuotanto- ja pieneläimet sekä peltotöihin tutustuminen; viljan tunnistus ja näytteet / POKE

Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos ja sen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden edistäminen, oman kulttuuriperinnön vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen sekä ihmiskunnan globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan. Harjoitellaan ympäristövastuullista toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista. Toteutetaan yhteinen vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla tasolla.

Ilmastonmuutokseen tutustuminen, oman toiminnan vaikutusten yhdistäminen luonnon hyvinvointiin, vaikuttamisprojekti, pihatalkoot ja lumityöt koulun pihalla, ympäristötaide

Jyväskylä: opintokäynti esim. jääkausiteemalla /  Keski-Suomen Luontomuseo, Luontokoulun retket, tehtävät, vierailut / Jyväskylän Luontokoulu

Kannonkoski: leirikoulut ja pieneläinkoti Pihka (€) / Piispala

Uskonto

Luontoherkkyyden vahvistaminen luontokokemuksilla, keskustelut luonnon ja ihmisen suhteesta, luonnon pyhyys ja luonnon esiintyminen uskonnollisissa teksteissä, ympäristötaide

Elämänkatsomustieto

Ohjataan oppilasta kantamaan vastuuta itsestä, toisista ihmisistä ja luonnosta. (T4)

Luontoherkkyyden vahvistaminen luontokokemuksilla, vuorovaikutusharjoitukset luonnossa, keskustelut luonnon ja ihmisen suhteesta

Tutkitaan erilaisia luontokäsityksiä, luonnon ja ihmisen tulevaisuutta sekä kestävää kehitystä. Harjoitellaan omien näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa maailmankuvaan ja kestävään tulevaisuuteen.

Mielipiteiden ilmaisu luontoon liittyvistä teemoista, vaikuttamisen perusteisiin tutustuminen

Historia, 46 luokka

Ihmiskunnan luontosuhde eri aikakausina tai tällä hetkellä

Yhteiskuntaoppi, 46 luokka

Luonnon tila tällä hetkellä, vaikuttamisen keinot ympäristönsuojelussa

Musiikki

Ihmisen luoman ympäristön ja luontoympäristön äänimaisemat, kantaa ottaminen musiikin keinoin

Kuvataide

Luonto- ja kierrätysmateriaalit välineinä, taidehetket luonnossa tai vierailukohteissa

Jyväskylä: Kokoelmatilojen lintu- ja nisäkäsvitriinejä sekä museon opetusnäytteiden hyödyntäminen esim. lajintuntemusopetuksessa ja kuvaamataidon opetuksessa / Keski-Suomen Luontomuseo

Käsityö

Luonto- ja kierrätysmateriaalit välineinä, taidehetket luonnossa tai vierailukohteissa, lintulaudan tai linnunpöntön rakentaminen sekä kiinnittäminen koulun pihalle

Liikunta

Tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaitoja vahvistetaan liikuntamuotojen (kuten jää-, lumi-, luonto-, perus-, musiikki- ja tanssiliikunta sekä palloilut ja voimistelut) ja liikuntalajien avulla monipuolisesti eri vuodenaikoina ja erilaisissa oppimisympäristöissä.

Luontoliikunta, retket esim. kummiluokan tai huoltajien kanssa

Jyväskylä: lainattava retki- ja tutkimusvälineistö / Jyväskylän Luontokoulu

Liikunnan tehtävää ja tavoitteita toteutetaan opettamalla turvallisesti ja monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä sisä- ja ulkotiloissa oppilaita osallistaen. Opetuksessa otetaan huomioon vuodenajat, paikalliset olosuhteet sekä koulun ja ympäristön tarjoamat mahdollisuudet tarkoituksenmukaisella tavalla.

Retket lähiluontoon ja vierailukohteisiin

Äidinkieli ja kirjallisuus / Vieraat kielet

Kirjoitelmat, tarinat, draama, mielipidekirjoitukset, mediakriittisyys, oppiminen luonnossa

Matematiikka

Laskutoimitukset luonnon teemoista ja luonnossa laskien

Biologia

Ohjataan oppilasta arvioimaan luonnonympäristössä tapahtuvia muutoksia ja ihmisen vaikutusta ympäristöön sekä ymmärtämään ekosysteemipalvelujen merkitys. (T6)

Luonnon tila tällä hetkellä ja ihmisen vaikutukset luonnon tilaan, mediakriittisyys, kantaa ottaminen ja ympäristön viihtyisyyden lisääminen ympäristötaiteella

Jyväskylä: opintokäynti esim. jääkausiteemalla /  Keski-Suomen Luontomuseo

Ohjataan oppilasta tekemään tutkimuksia sekä koulussa että koulun ulkopuolella. (T10)

Tutkimukset lähiympäristössä tai koulun omalla kasvimaalla/puutarhassa/lintulaudalla

Jyväskylä: lainattava retki- ja tutkimusvälineistö / Jyväskylän Luontokoulu

Saarijärvi: Laboratoriossa vesi- ja maanäytteiden testausta (mm. mikroskoopilla tutkimista, hopean puhdistus kotikonstein, oman saippuan tekemistä), kosteikko-alueen tutkiminen ja näytteiden ottaminen, pelto-alueen tutkiminen ja näytteet / POKE

Innostetaan oppilasta syventämään kiinnostusta luontoa ja sen ilmiöitä kohtaan sekä vahvistamaan luontosuhdetta ja ympäristötietoisuutta. (T12)

Retket lähiympäristössä ja kauempana, kodin ja koulun yhteinen retkipäivä, aistiharjoitukset luonnossa

Jyväskylä: Kokoelmatilojen lintu- ja nisäkäsvitriinejä sekä museon opetusnäytteiden hyödyntäminen esim. lajintuntemusopetuksessa ja kuvaamataidon opetuksessa / Keski-Suomen Luontomuseo

Saarvijärvi: Koulun luontopolku; oppimis- ja luonnossa voimaantumis- ja rauhoittumisympäristö (mm. laavu joen rannassa ja luontokohteita eri elinympäristöissä kuten metsä, maa ja vesistöt sekä koulun piha-alueen kota hirsiseinillä: hiljentymis- ja elämyspaikka / POKE

Keski-Suomi: luonto- ja kulttuurikohteet

Sisältöjä valittaessa painotetaan vastuullista luonnossa liikkumista, lajintuntemusta sekä metsän ja muiden ekosysteemien tutkimista ja vertailua. Maastotyöskentelyssä havainnoidaan ja arvioidaan ympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä ihmisen vaikutusta niihin.

Retket lähiympäristössä ja kauempana, kodin ja koulun yhteinen retkipäivä, aistiharjoitukset luonnossa

Jyväskylä: Lintujen pesinnästä kertova pienoisnäyttely ja omatoimitehtävät / Keski-Suomen Luontomuseo. Lainattava retki- ja tutkimusvälineistö / Jyväskylän Luontokoulu.

Saarijärvi: Koulutilan eläimiin tutustuminen; tuotanto- ja pieneläimet, peltotöihin tutustuminen; viljan tunnistus ja näytteet, kosteikkoalue ja näytteet sekä koulun luontopolku / POKE

Kannonkoski: leirikoulut ja pieneläinkoti Pihka (€) / Piispala

Maantieto

Luonnon tila tällä hetkellä ja ihmisen vaikutus ympäristöön, vaikuttamisen keinot

Jyväskylä: opintokäynti esim. jääkausiteemalla /  Keski-Suomen Luontomuseo

Fysiikka

Ohjataan oppilasta soveltamaan fysiikan tietojaan ja taitojaan monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä tarjota mahdollisuuksia tutustua fysiikan soveltamiseen erilaisissa tilanteissa kuten luonnossa, elinkeinoelämässä, järjestöissä tai tiedeyhteisöissä. (T15)

Fysiikan ilmiöpohjainen tutkiminen luonnossa ja lähiympäristössä

Jotta fysiikan ja teknologian soveltamiseen voidaan tutustua monipuolisesti, koulun tilojen lisäksi hyödynnetään paikallisia mahdollisuuksia kuten lähiympäristöä sekä yhteistyötä yritysten ja asiantuntijoiden kanssa.

Vierailut paikallisiin yrityksiin

Kemia

Ohjataan oppilasta soveltamaan kemian tietojaan ja taitojaan monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä tarjota mahdollisuuksia tutustua kemian soveltamiseen erilaisissa tilanteissa kuten luonnossa, elinkeinoelämässä, järjestöissä tai tiedeyhteisöissä. (T15)

Kemian ilmiöiden tutkiminen luonnossa ja lähiympäristössä

Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulee esiin kemian luonne tieteenä, aineen ja energian säilymisen periaatteet sekä luonnon mittasuhteet. Sisältöihin kuuluvat myös tutustuminen kemiaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän tutkimukseen.

Ympäristönsuojelun mallien kehittäminen

Terveystieto

Luonnon vaikutus hyvinvointiin, luontokohteissa oppiminen, luonnon ja ihmisen välinen suhde

Uskonto

Luontoherkkyyden vahvistaminen luontokokemuksilla, keskustelut luonnon ja ihmisen suhteesta, luonnon pyhyys ja luontokäsitteen esiintyminen uskonnollisissa teksteissä

Elämänkatsomustieto

Ohjataan oppilasta huomaamaan eettisiä ulottuvuuksia elämästään ja ympäristöstään sekä kehittämään eettistä ajatteluaan. (T8)

Luontoherkkyyden vahvistaminen luontokokemuksilla, keskustelut luonnon ja ihmisen suhteesta, vaikuttamisen keinot

Historia

Ihmiskunnan luontosuhde eri aikakausina ja tällä hetkellä

Yhteiskuntaoppi

Luonnon tila tällä hetkellä, vaikuttamisen keinot ympäristönsuojelussa

Musiikki

Tarjotaan oppilaalle mahdollisuuksia ääniympäristön ja musiikin elämykselliseen kuunteluun ja havainnointiin sekä ohjata häntä keskustelemaan havainnoistaan. (T5)

Ihmisen luoman ympäristön ja luontoympäristön äänimaisemat, kantaa ottaminen musiikin keinoin

Kuvataide

Kannustetaan oppilasta havainnoimaan, taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään monipuolisesti kuvallisen tuottamisen menetelmiä. (T1)

Luonto- ja kierrätysmateriaalit välineinä, taidehetket luonnossa tai vierailukohteissa, taide vaikuttamisen väylänä

Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista ja luonnon ympäristöistä sekä mediasta. Sisältöjen valinnoilla kehitetään oppilaan tietoisuutta erilaisia ympäristöjä ja medioita koskevista laajemmista kysymyksistä. Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään erilaisten ympäristöjen ja medioiden merkitystä sekä oppilaiden elinpiirin että globaalin maailman näkökulmista.

Luonto- ja kierrätysmateriaalit välineinä, taidehetket luonnossa tai vierailukohteissa, taide vaikuttamisen väylänä, ympäristötaide

Ohjataan oppilasta ottamaan kantaa taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmeneviin arvoihin. (T10)

Kantaa ottava taideteos, kantaa ottaviin taideteoksiin tutustuminen

Käsityö

Arkielämää, luontoa, rakennettua ja esineympäristöä havainnoidaan ja hyödynnetään käsityön suunnittelussa ja valmistuksessa.

Luonto- ja kierrätysmateriaalit välineinä, taidehetket luonnossa tai vierailukohteissa, taide vaikuttamisen väylänä, ympäristötaide, lintupöntön tai lintulaudan rakentaminen

Liikunta

Retket lähiluontoon ja vierailukohteisiin, luontoliikunnan positiiviset vaikutukset terveydelle

Jyväskylä: lainattava retki- ja tutkimusvälineistö / Jyväskylän Luontokoulu

Keski-Suomi: luonto- ja kulttuurikohteet

Kotitalous

Ruoan alkuperään tutustuminen, sienestäminen ja marjastaminen, koulun puutarhan marjoista ja hedelmistä nauttiminen

Saarijärvi: Koulutilan eläimiin tutustuminen; tuotanto- ja pieneläimet / POKE