Kulttuuri ja yhteisöllisyys

Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys

Perusopetus rakentuu moninaiselle suomalaiselle kulttuuriperinnölle. Se on muodostunut ja muotoutuu eri kulttuureiden vuorovaikutuksessa. Opetus tukee oppilaiden oman kulttuuri-identiteetin rakentumista ja kasvua aktiivisiksi toimijoiksi omassa kulttuurissaan ja yhteisössään sekä kiinnostusta muita kulttuureita kohtaan. Samalla opetus vahvistaa luovuutta ja kulttuurisen moninaisuuden kunnioitusta, edistää vuorovaikutusta kulttuurien sisällä ja niiden välillä ja luo siten pohjaa kulttuurisesti kestävälle kehitykselle. (OPS2016)


Kulttuurien moninaisuus nähdään rikkautena. Tavoitteena on ihmisoikeuksia kunnioittava maailmankansalaisuus. Toisen kulttuurin aito kohtaaminen vaatii omien juurien tuntemista sekä ihmisenä kohtaamisen taitoja. Vuorovaikutustaitoja harjoitellaan aktiivisesti ja rakennetaan kouluun yhteisöllinen ilmapiiri.

Koulu on vaikuttamassa myönteisenä ja yhteiskuntaa rakentavana muutosvoimana niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Erilaiset identiteetit, kielet, uskonnot ja katsomukset voivat elää rinnakkain. Sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden perusteet luodaan perusopetuksen aikana. Lue lisää kestävän elämäntavan OPS2016:sta!

Osallisuus ja vaikuttaminen


Teemaan liittyviä Agenda2030 tavoitteita:

Fakta

 • Äärimmäisessä köyhyydessä elää edelleen yli miljardi ihmistä. Taloudellinen ja sosiaalinen eriarvoisuus sekä ilmastonmuutoksen seuraukset muodostavat merkittäviä esteitä kehitykselle. Tähän voimme puuttua kehityspolitiikalla ja -yhteistyöllä. Vakaa, tasa-arvoinen ja turvallinen maailma on kaikkien meidän etu. (UM)
 • Suomen peruskouluissa toistuvan kiusaamisen kohteiksi joutuu keskimäärin 6–10 % oppilaista. Toistuvasti kiusaavien määrä on hieman pienempi. Kiusaaminen on yleisimmillään alakoulun alaluokilla. Yläkouluun siirryttäessä kiusattujen oppilaiden osuus pienenee, mutta kiusaajien määrä pysyy entisellään. Näin ollen yläkoulussa yksittäisen kiusatun tilanne on vaikea. (MLL)

Teemapäivät

Ystävänpäivä 14.2. / Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden päivä 20.2. / Kansainvälinen naistenpäivä 8.3. / Rasismin vastainen viikko vk 12 / Kansainvälinen kulttuurisen moninaisuuden päivä 21.5. / Kansainvälinen rauhanpäivä 21.9. / YK-päivä 24.10. / Suvaitsevaisuuden päivä 16.11. / Lasten oikeuksien päivä 20.11. (ks. Teemapäiväkalenteri)


Pohdi

Miten suhtaudun ympärilläni oleviin ihmisiin? Miten suhtaudun minulle vieraista kulttuureista tulleisiin ihmisiin? Miksi on tärkeää, että olemme suvaitsevaisia ja kohtelemme toisiamme hyvin? Miten voisin omalla toiminnallani edistää hyvän ryhmähengen syntymistä kaveripiirissäni / luokassani / koulussani / yhteisössämme?

Lisätietoja

Kulttuurin vuosikello

Kulttuurikasvatus

Globaalikasvatus

Globaalikoulu

Kiva Koulu

Maailma2030

Mannerheimin lastensuojeluliitto

Suomen YK-liitto

Rauhankoulu

Opi museossa

Verkostoidu

Museot

Kulttuurilaitokset- ja tapahtumat

Eri taiteen alojen ammattilaiset

Monikulttuurisuutta edistävät järjestöt

OPS2016: Kulttuuri ja yhteisöllisyys

Teeman painotuksia

 • 1–2 luokka: lähiympäristön tapakulttuureihin tutustuminen
 • 3–6 luokka: suomalainen, eurooppalainen ja maailman kulttuuriperintö
 • 7–9 luokka: kulttuurien moninaisuus, ihmisarvon ymmärtäminen

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteita

 • Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
 • Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)
 • Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)
 • Monilukutaito (L4)
 • Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)
 • Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)
 • Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)

Lue vinkkimme teeman painotuksista, sovellusehdotuksista ja asiantuntija-avusta.

Voit myös vinkata sisältöehdotuksia ja palveluitasi palautelomakkeella!

Äidinkieli ja kirjallisuus

Tarinat, kirjoitelmat, draama, lähiseudun vanhusten kertomukset entisajan elämästä, oman lähipiirin haastattelut historiasta, koulumummit- ja vaarit lukuseurana

Matematiikka

Teemaan liittyvät laskut, esim. eri kulttuuritaustaisten oppilaiden määrä koulussa

Ympäristöoppi

Lähiympäristön kulttuuriympäristöön tutustuminen, omien juurien tutkiminen, museovierailut

Jyväskylä: Kulttuuriympäristökasvatusta esim. opintokäynneillä museoon / Keski-Suomen museo

Saarijärvi: Perinnepäivä keväisin, mm. perinteisiä työtapoja, esineitä, ruokia ja leikkejä / POKE

Uskonto

Uskonnon opetuksen tehtävänä on ohjata oppilaita tuntemaan ja arvostamaan omaa uskonnollista ja katsomuksellista taustaansa sekä kohtaamaan arvostavasti uskonnollista ja katsomuksellista moninaisuutta omassa luokassa ja koulussa sekä lähiympäristössä.

Oman ja vieraan kulttuurin tapojen ymmärtäminen samanarvoisiksi

Ohjataan oppilasta toimimaan oikeudenmukaisesti, eläytymään toisen asemaan sekä kunnioittamaan toisen ihmisen ajatuksia ja vakaumusta sekä ihmisoikeuksia. (T6)

Toisen asemaan eläytymisen harjoittelu monipuolisin metodein, esim. draama, tarinat, vierailut

Elämänkatsomustieto

Ohjataan oppilasta kuuntelemaan toisten oppilaiden mielipiteitä ja ajattelua. (T1)

Kuuntelemisen ja empatian kokemisen harjoitukset

Rohkaistaan oppilasta ilmaisemaan omaa ajatteluaan ja tunteitaan eri tavoin. (T2)

Mielipiteen ilmaisun harjoitteet suullisesti/kirjallisesti/taiteen kautta, tunteiden tunnistamisen ja ilmaisun harjoitteet

Ohjataan oppilasta arvostamaan omaa ja muiden ajattelua. (T3)

Toisen asemaan eläytymisen harjoittelu monipuolisin metodein, esim. draama, tarinat, vierailut

Opastetaan oppilasta tuntemaan lähiympäristön tapakulttuureja. (T7)

Tutustuminen kulttuureihin luokassa/koulussa/lähiympäristössä vieraillen, vierailijoiden kutsuminen kouluun

Musiikki

Musiikin opetuksessa oppilaat voivat yhdessä havaita ja kokea, kuinka jokainen on musiikissa ainutlaatuinen ja kuinka musiikillinen toiminta luo parhaimmillaan iloa ja yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Eri kulttuurien musiikki, yhdessä musisointi

Kuvataide

Kannustetaan oppilasta ottamaan kuvailmaisussaan huomioon kulttuurinen moninaisuus ja kestävä kehitys. (T11)

Eri kulttuurien kuvataideperintö, taideteokset esim. kierrätysmateriaaleista

Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa tuotetusta kuvataiteesta.

Eri kulttuurien kuvaaminen ja tutustuminen taiteen keinoin

Käsityö

Eri maiden käsityöperinteitä, yhteisöllisesti tehty käsityöteos

Liikunta

Ryhmäyttävät leikit, perinneleikit, eri kulttuurien tavat leikeissä

Äidinkieli ja kirjallisuus / Vieraat kielet

Tarinat, kirjoitelmat, draama, kantaa ottaminen, kulttuureihin tutustuminen kielen kautta, lähiseudun vanhusten kertomukset entisajan elämästä, oman lähipiirin haastattelut historiasta, koulumummit- ja vaarit lukuseurana

Matematiikka

Teemaan liittyvät laskut, esim. väestönlaskenta, tilastot

Ympäristöoppi

Keskeisiä näkökulmia ovat luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen sekä globaalin ymmärryksen vahvistaminen. Maailmankuvan ja sen alueellisen viitekehyksen rakentamisessa käytetään monipuolisesti karttoja ja muuta geomediaa.

Yhteisöllisyyttä lisäävät leikit ja tehtävät, museovierailut, haastattelut ja tutkimukset entisajan elämästä, oman koulun historia

Jyväskylä: Kulttuuriympäristökasvatusta esim. opintokäynneillä museoon / Keski-Suomen museo

Saarijärvi: Perinnepäivä keväisin, mm. perinteisiä työtapoja, esineitä, ruokia ja leikkejä / POKE

Uskonto

Ohjataan oppilasta ymmärtämään ihmisoikeuksiin ja erityisesti YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen sisältyviä arvoja yksilön ja yhteisön näkökulmasta. (T9)

Lasten oikeuksiin tutustuminen tehtävin, leikein, draaman kautta

Autetaan ja tuetaan oppilasta muodostamaan ja vahvistamaan myönteistä maailmankatsomusta, itsetuntoa ja luottamusta elämään. (T12)

Omiin juuriin tutustuminen, oman ja vieraan kulttuurin tapojen ymmärtäminen samanarvoisiksi

Opetuksessa käsitellään lasten oikeuksia ja yksilön vastuuta omista teoistaan. Opetuksessa harjoitellaan tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä tuetaan oppilaita muodostamaan ja perustelemaan omia näkemyksiä. Oppilaita rohkaistaan ystävyyteen, myönteisen luokka- ja kouluyhteisön rakentamiseen sekä toimimaan syrjintää vastaan.

Lasten oikeuksien julistus, vuorovaikutusharjoitukset, tunteiden tunnistamisen ja ilmaisemisen harjoitukset, yksinäisyyden ja kiusaamisen ennaltaehkäisy

Keskeisiä sisältöjä ovat ihmisarvo, elämän kunnioittaminen ja luonnon vaaliminen. Pohdinnan kohteena ovat oppilaan omat valinnat ja toiminnan taustalla vaikuttavat arvot sekä globaali vastuu. Tärkeitä sisältöjä ovat elämäntaidot, itsetuntemus ja kokonaisvaltainen hyvinvointi.

Vastuullinen ihmisyys omassa luokassa / koulussa / lähiyhteisössä / euroopassa / globaalisti

Elämänkatsomustieto

Ohjataan oppilasta tutustumaan suomalaiseen, eurooppalaiseen ja maailman kulttuuriperintöön sekä hahmottamaan kulttuurista moninaisuutta ilmiönä. (T5)

Kulttuureihin tutustuminen monipuolisin metodein, esim. draama, taide, kirjallisuus, vierailut, vierailijat

Tuetaan oppilasta rakentamaan katsomuksellista ja kulttuurista yleissivistystään. (T6)

Kulttuureihin tutustuminen monipuolisin metodein, esim. draama, taide, kirjallisuus, vierailut, vierailijat

Perehdytään suomalaiseen kulttuuriin ja kulttuurivähemmistöihin sekä erilaisiin elämän- ja maailmankatsomuksiin. Pohditaan esimerkiksi yhdenvertaisuuden, hyväksymisen, ymmärtämisen, tietämisen, uskomisen ja luulemisen merkityksiä. Perehdytään maailman kulttuuriperintöön ja sen arvokkuuteen. Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa eri kulttuureihin ja katsomuksiin.

Monikulttuurisuuteen ja vähemmistöihin tutustuminen, oman kulttuuriperinnön ymmärtäminen ja arvostaminen

Harjoitellaan toisen kohtaamista ja erilaisten näkökulmien arvostamista. Tutkitaan oikeudenmukaisuuden ilmenemistä jokapäiväisessä elämässä. Tutkitaan vapautta ja vastuuta, erityisesti ajattelun-, uskonnon- ja elämänkatsomuksen vapauden näkökulmista. Perehdytään arvon ja normin käsitteisiin. Pohditaan yhdenvertaisuutta, onnellisuutta ja hyvää elämää. Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa toisiin.

Perehdytään lapsen oikeuksiin pohtien niiden toteutumista lähellä ja kaukana.

Lapsen oikeuksien julistus meillä ja muualla

Historia, 4–6 luokka

Historian opiskelu on hyvä aloittaa perehtymällä historian tiedon luonteeseen oppilaan suvun tai lähiyhteisön menneisyyden avulla. Keskeisissä sisältöalueissa kiinnitetään huomio oman perheen, paikkakunnan ja lähialueen historiaan soveltuvissa kohdissa.

Omiin kulttuurisiin juuriin tutustuminen haastatteluin ja pienin tutkimuksin, museovierailut

Yhteiskuntaoppi, 46 luokka

Perehdytään erilaisiin oppilasta lähellä oleviin yhteisöihin, niiden jäsenten oikeuksiin ja velvollisuuksiin, sekä harjoitellaan yhteistä päätöksentekoa. Opetuksessa tarkastellaan demokraattisen toiminnan arvoja ja perusperiaatteita kuten ihmisoikeuksia, tasa-arvoa sekä yhdenvertaisuutta. Tutustutaan Suomen eri kulttuureihin ja vähemmistöryhmiin.

Lähiympäristön moninaisiin kulttuureihin tutustuminen, ihmisarvon ymmärtämiseen liittyvät tehtävät, monikulttuurisuuteen ja vähemmistöihin tutustuminen

Musiikki

Yhteenkuuluvuutta lisäävät toimintamallit, musiikkiperinne meillä ja muualla

Kuvataide

Yhteenkuuluvuutta lisäävät toimintamallit, kuvataideperinne meillä ja muualla

Käsityö

Yhteenkuuluvuutta lisäävät toimintamallit, käsityöperinne meillä ja muualla

Liikunta

Yhteenkuuluvuutta lisäävät toimintamallit, eri kulttuurien liikuntaperinteeseen tutustuminen

Äidinkieli ja kirjallisuus / Vieraat kielet

Tarinat, kirjoitelmat, draama, kantaa ottaminen, mielipidekirjoitukset, kulttuureihin tutustuminen kielen kautta, lähiseudun vanhusten kertomukset entisajan elämästä, oman lähipiirin haastattelut historiasta

Matematiikka

Teemaan liittyvät laskut, esim. väestönlaskenta, tilastot

Biologia

Ihmisen syntyperä, ihmisten biologinen yhteneväisyys ja yhteenkuuluvuus

Maantieto

Ohjataan oppilasta tutkimaan ihmismaantieteellisiä ilmiöitä ja kulttuurimaisemia sekä ymmärtämään erilaisia kulttuureita, elinkeinoja ja ihmisten elämää Suomessa ja maapallon eri alueilla. (T3)

Omiin juuriin tutustuminen, vierailut kulttuurikohteissa, eri kulttuureihin tutustuminen monipuolisin metodein, yhteisöllisyyttä lisäävät toimintamallit

Saarijärvi: Perinnepäivä keväisin, mm. perinteisiä työtapoja, esineitä, ruokia ja leikkejä / POKE

Ohjataan oppilasta arvostamaan alueellista identiteettiään sekä luonnon, ihmistoiminnan ja kulttuurien moninaisuutta sekä kunnioittamaan ihmisoikeuksia kaikkialla maailmassa. (T13)

Oman koulun ja lähialueen historiaan tutustuminen esim. haastatteluin, museovirailut, eri kulttuureihin tutustuminen monipuolisin metodein, yhteisöllisyyttä lisäävät toimintamallit, ihmisoikeuksiin tutustuminen

Fysiikka

Fysiikan keksintöjen vaikutus kulttuurien kehittymiseen, yhteistoiminnallisuutta harjoittavat tehtävät

Kemia

Kemian alan kehittymisen vaikutukset kulttuureille, yhteistoiminnallisuutta harjoittavat tehtävät

Terveystieto

Terveyden edistämisen sisällöissä otetaan huomioon kulttuurin terveyttä edistävä merkitys ja kulttuurinen herkkyys, kestävä elämäntapa, kansalaisten yhdenvertaisuus ja osallisuus sekä ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Sisältöjä käsiteltäessä otetaan huomioon eri näkökulmia kuten lapsuus ja lasten oikeudet, vanhuus, vammaisuus tai pitkäaikaissairaus.

Kulttuurien ja suvaitsevaisuuden vaikutus ihmisen terveydelle, ihmisten samankaltaisuuden ymmärtäminen, kulttuurilaitoksissa vieraileminen, ympäristötaideteosten tekeminen

Kasvun ja kehityksen sisällöissä painottuvat identiteetin, minäkuvan ja itsetuntemuksen rakentuminen, seksuaalinen kehittyminen, huolenpidon sekä perheen ja läheisten merkitys, mielen hyvinvointi ja itsensä arvostaminen sekä turvataidot. Tunne- ja vuorovaikutustaitojen sisällöissä kiinnitetään huomiota vuorovaikutustilanteissa toimimiseen, tunteiden ilmaisuun ja niiden säätelyyn. Lisäksi perehdytään ristiriitojen, ongelmatilanteiden, stressin ja kriisien rakentavaan käsittelyyn.

Itsetuntemuksen lisääminen eri harjoittein, vuorovaikutustaitojen harjoittaminen, kiusaamisen ja yksinäisyyden ennaltaehkäisy, kummi- ja tukioppilastoiminta

Uskonto

Ohjataan oppilasta havaitsemaan uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutus sekä tunnistamaan uskontoon liittyvä monimuotoisuus. (T1)

Oman ja vieraan kulttuurin tapojen ymmärtäminen samanarvoisiksi

Ohjataan oppilasta perehtymään eettisen ajattelun keskeisiin käsitteisiin, ihmisoikeuksiin sekä opiskeltavan uskonnon ja muiden uskontojen ja katsomusten eettisiin periaatteisiin. (T6)

Ihmisoikeuksien julistus ja lasten oikeuksien julistus

Innostetaan oppilasta tutkimaan omien valintojensa eettisiä ulottuvuuksia ja niiden vaikutusta hyvinvointiin ja kannustaa kestävään elämäntapaan. (T9)

Kestävän elämäntavan laajat vaikutukset hyvinvoinnille paikallisesti ja globaalisti

Rohkaistaan oppilaita kohtaamaan erilaisia ihmisiä nyt ja tulevaisuudessa jatko-opinnoissa, työelämässä ja vapaa-ajalla. (T10)

Vierailut kulttuurista sivistystä lisääviin kohteisiin, monikulttuurisuuteen ja vähemmistöihin tutustuminen

Keskeisiä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon kulttuurivaikutuksiin liittyvät aiheet. Keskeisinä aiheina ovat uskonnot yksilön ja yhteiskunnan voimavarana sekä uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutus eri puolilla maailmaa, uskontojen vaikutukset yhteiskuntiin ja kulttuuriin, uskontokritiikki sekä uskontojen näkyvyys populaarikulttuurissa.

Uskontojen vaikutus yhteiskunnille, uskontojen yhteen liittävä vaikutus vs. erottava

Elämänkatsomustieto

Ohjataan oppilasta tutustumaan erilaisiin kulttuureihin ja katsomuksiin ja perehtymään Unescon maailmanperintöohjelmaan. (T2)

Eri kulttuureihin ja Unescon maailmanperintökohteisiin tutustuminen monipuolisin metodein

Kannustetaan oppilasta maailman moninaisuuden ja kaikkien yhdenvertaisen kohtelun hyväksymiseen ja ymmärtämiseen. (T7)

Omaan ja vieraaseen kulttuuriin tutustuminen monipuolisin metodein, esim. draama, taide, vierailut, vierailijat

Innostetaan oppilasta pohtimaan omien valintojensa vaikutusta kestävään tulevaisuuteen paikallisesti ja globaalisti. (T9)

Omien kulutustottumusten vaikutus paikallisesti ja globaalisti, globalisaatioon tutustuminen

Ohjataan oppilasta tuntemaan ihmisarvon, ihmisoikeuksien ja ihmisten yhdenvertaisuuden merkitys ja eettinen perusta. (T10)

Ihmisoikeuksien julistus, toisen asemaan asettumisen harjoitukset

Perehdytään ihmisarvoon, ihmisoikeuksiin ja ihmisten väliseen yhdenvertaisuuteen. Tutustutaan ihmisoikeuksien kehitykseen ja ihmisoikeusloukkauksiin, kuten holokaustiin. Tutustutaan erilaisiin käsityksiin ihmisen ja luonnon suhteesta, esim. humanistiseen, utilistiseen, mystiseen ja luontokeskeiseen. Perehdytään luonnon ja yhteiskunnan kestävän tulevaisuuden mahdollisuuksiin sekä ympäristöetiikkaan liittyviin kysymyksiin kuten eläinten oikeuksiin. Pohditaan, miten voidaan toimia vastuullisesti kestävän tulevaisuuden hyväksi.

Eri maailmankatsomuksiin tutustuminen, oman maailmankatsomuksen ja luontosuhteen rakentaminen, eläinten oikeuksiin tutustuminen

Sovelletaan eettistä lähestymistapaa ja käsitteistöä nuorten arjessa esiintyviin tilanteisiin. Perehdytään sosiaalisessa mediassa ja muissa tiedotusvälineissä esiintyviin ajankohtaisiin kysymyksiin eettisestä näkökulmasta. Tarkastellaan kulttuurista moninaisuutta rikkautena, oikeutena ja eettisenä kysymyksenä.

Mediakriittisyyden harjoittelu, oman mediankäytön vaikutusten hahmottaminen, tutustuminen monikulttuurisuuteen ja vähemmistöihin

Historia

Perehdytään kulttuurin merkitykseen identiteetin rakentamisessa autonomian ajalla ja itsenäisen Suomen alkutaipaleeseen.

Omiin kulttuurisiin juuriin tutustuminen esim. vanhojen ihmisten haastattelut

Keski-Suomen museon verkkonäyttelyt, kuten Ennen oli kaikki... -historiapeli, Jyväskylän aikamasiina, Viestejä maisemassa ja paljon muuta!

Syvennytään kehittyneiden ja kehittyvien maiden yhteiseen historiaan sekä uudenlaisten poliittisten jännitteiden syntyyn ja ratkaisuihin maailmassa.

Globaalikasvatus, vaikuttamisen keinot ihmisoikeustyössä

Yhteiskuntaoppi

Ohjataan oppilasta hahmottamaan oikeusvaltion periaatteita, ihmisoikeuksien yleismaailmallista merkitystä sekä syventämään tietojaan suomalaisen oikeusjärjestelmän toiminnasta. (T3)

Ihmisoikeuksien julistus, vaikuttamisen keinot ihmisoikeustyössä

Ohjataan oppilasta tarkastelemaan yhteiskunnallista toimintaa sekä eri yhteisöjä ja vähemmistöryhmiä monipuolisesti ja avarakatseisesti. (T6)

Omaan ja vieraaseen kulttuuriin tutustuminen monipuolisin metodein, esim. draama, taide, vierailut, vierailijat

Musiikki

Ohjataan oppilasta tarkastelemaan musiikkia taiteenlajina ja ymmärtämään, miten musiikkia käytetään viestimiseen ja vaikuttamiseen eri kulttuureissa. (T8)

Yhteenkuuluvutta lisäävä vaikuttamisprojekti

Ohjelmiston valinnassa otetaan huomioon kulttuuriperinnön vaaliminen, oppilaita innostavat teokset ja tehtävät sekä ohjelmiston käyttökelpoisuus musiikillisten taitojen oppimisessa.

Eri kulttuurien musiikkiperintö, yhteenkuuluvuutta lisäävät toimintamallit

Kuvataide

Ohjataan oppilasta tarkastelemaan taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin merkitystä yksilölle, yhteisölle ja yhteiskunnalle historian ja kulttuurin näkökulmista. (T8)

Eri kulttuurien taiteeseen tutustuminen ja niiden merkityksen avaaminen, taidehistoriaan tutustuminen

Opetuksessa käsitellään kulttuurisen moninaisuuden vaikutuksia sekä taiteen tuottamiseen että tulkintaan yksilön ja yhteiskunnan näkökulmista.

Eri kulttuurien taiteeseen tutustuminen ja niiden ymmärtäminen

Käsityö

Perehdytään asumisen, liikkumisen ja pukeutumisen yhteiskunnalliseen, kulttuuriseen ja teknologiseen kehitykseen sekä hyödynnetään paikallisuutta ja eri kulttuurien perinteitä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta suunnittelussa, muotoilussa ja toteutuksessa.

Kulttuurien vaikutus arkeen, uuden kulttuurin luominen, käsityöperinteet

Liikunta

Liikunnan opetukseen valitaan erilaisia pari- ja ryhmä- tehtäviä, leikkejä, harjoituksia ja pelejä, joissa opitaan ottamaan toiset huomioon sekä auttamaan ja avustamaan muita

Yhteenkuuluvuutta lisäävät toimintamallit, eri kulttuurien liikuntaperinteeseen tutustuminen

Kotitalous

Ruokakulttuurit, kulutusvalintojen vaikutus eri yhteisöille, perinneruoat

Jyväskylä: Maailma lautasella -kokonaisuus pohjautuen WWF:n materiaaleihin / JAPA ry