Terveys ja turvallisuus

Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys

”Oman elämän ja elinympäristön ilmiöitä pohditaan erityisesti terveyden ja turvallisuuden näkökulmista. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon paikallinen toimintaympäristö ja lähiympäristön tila.” (OPS2016)


Turvallinen ja terveellinen arki muodostuu fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta terveydestä. Sisällöt ovat käytännönläheisiä ja linkittyvät eri ikävaiheille ominaisiin teemoihin. Oppilaita ohjataan toimimaan turvallisesti, tarkoituksenmukaisesti, vastuullisesti ja itseään suojellen.

Turvallista ja terveellistä arkea suunnitellaan yhdessä oppilaiden kanssa. Vastuun ottamista omasta hyvinvoinnista harjoitellaan oppilaiden kanssa yhdessä. Yhteisöllinen ilmapiiri mahdollistaa teemojen luottamuksellisen käsittelyn ja rakentaa sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää elämäntapaa. Lue lisää kestävän elämäntavan OPS2016:sta!

Turvallisuus ja terveys

Teemaan liittyviä Agenda2030 tavoitteita:

Fakta

 • Noin puolet aikuisiän mielenterveyshäiriöistä on alkanut jo ennen 14 vuoden ikää ja noin kolme neljästä ennen 24 vuoden ikää. Nuorilla on mielenterveyshäiriöitä noin kaksi kertaa useammin kuin lapsilla. (THL)
 • Nuorten terveystapatutkimuksen mukaan 12–18-vuotiaiden ylipainoisuus on lähes kolminkertaistunut neljän viime vuosikymmenen aikana, myös lihavuuden vaikeusaste on kasvanut. (THL)
 • Joka kymmenes koululainen kokee olevansa yksinäinen vuodesta toiseen. Yksinäisyydellä on kytkös masennukseen ja syrjäytymiseen. (Turun yliopisto)

Teemapäivät

112-päivä 11.2. / Maailman terveyspäivä 7.4. / Henkisen hyvinvoinnin viikko huhti-toukokuussa /  Tapaturmapäivä 13.5. / Tupakanvastainen päivä 31.5. / Maailman mielenterveyspäivä 10.10. (ks. Teemapäiväkalenteri)


Pohdi

Miten edistän omaa fyysistä/psyykkistä/sosiaalista terveyttä? Miten voisin edistää koko yhteisön terveyttä ja turvallisuutta? Miksi on tärkeää, että jokainen kokee turvallisuuden tunnetta?

Lisätietoja

Liikenneturva

KivaKoulu

Liikkuva koulu

MLL

Verkostoidu

Liikuntaseurat

SPR

Poliisi- ja pelastuslaitos

Terveyttä edistävät järjestöt

OPS2016: Terveys ja turvallisuus

Teeman painotuksia

 • 1–2 luokka: arjen perustaidot, luokan toimintakulttuurin luominen
 • 3–6 luokka: vastuun ottaminen omasta terveydesta, motoriset perustaidot ja sosiaaliset taidot, turvallisuustaitojen kehittäminen
 • 7–9 luokka: fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen terveys sekä turvallisuus

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteita

 • Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
 • Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)
 • Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)
 • Monilukutaito (L4)
 • Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)
 • Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)
 • Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)

Lue vinkkimme teeman painotuksista, sovellusehdotuksista ja asiantuntija-avusta.

Voit myös vinkata sisältöehdotuksia ja palveluitasi palautelomakkeella!

Äidinkieli ja kirjallisuus

Tarinat, kirjoitukset, draama

Matematiikka

Teemaan liittyvät laskutoimitukset

Ympäristöoppi

Perehdytään arjen terveystottumuksiin ja harjoitellaan niihin liittyviä taitoja. Pohditaan, mitkä asiat tuottavat ihmiselle hyvää mieltä ja iloa. Koulupäivän toimintatapoja kehitetään yhdessä terveyden, hyvinvoinnin ja oppimisen kannalta.

Ravinnon, liikunnan ja levon vaikutus hyvinvointiin, turvallisuuskäytänteiden harjoittelu,  työympäristön terveellisyyskartoitus (esim. valaistus, lämpö, melu, sisäilma, ergonomia, ympäristömyrkyt), yhteisöllisyyden rakentaminen ja yhteistyö lähiympäristön toimijoiden kanssa.

Laukaa: itsetehty ruoka, ruoan alkuperä (€) / Hakolan tila

Uskonto

Hyvinvoinnin merkitys itselle ja ympärillä oleville ihmisille

Elämänkatsomustieto

Hyvinvoinnin merkitys itselle ja ympärillä oleville ihmisille

Musiikki

Ääniturvallisuus ja melun vaikutukset, musiikin hyvinvointivaikutukset, yhdessä musisointi, teemaan liittyvät musiikkiteokset

Kuvataide

Kuvataiteen kautta terveyden ja turvallisuuden teemoista oppiminen, esim. tehdään julisteita koulun seinille tai tehden ympäristötaidetta

Käsityö

Käsityön turvallisuusteemat, käsityön hyvinvointivaikutukset

Liikunta

Oppilaita kannustetaan kulkemaan koulumatkat terveyttä ja kuntoa edistävällä tavalla.

Eri liikennemuotojen terveysvaikutukset ja liikenneturvallisuuden harjoittelu, välituntiliikunta, oppilaiden itse ohjaama välituntiliikunta, koulumatkojen kulkeminen lihasvoimin

Äidinkieli ja kirjallisuus

Tarinat, kirjoitukset, draama, mielipidekirjoitukset

Matematiikka

Teemaan liittyvät laskutoimitukset, esim. tilastot terveydestä ja turvallisuudesta

Ympäristöoppi

Kannustetaan oppilasta edistämään hyvinvointia ja turvallisuutta toiminnassaan ja lähiympäristössään ja ohjata oppilasta toimimaan turvallisesti, tarkoituksenmukaisesti, vastuullisesti ja itseään suojellen. (T8)

Ravinnon, liikunnan ja levon vaikutus hyvinvointiin esim. hyvinvointipäiväkirjan tai yhteisten hyvinvointihaasteiden avulla, turvallisuuskäytänteiden harjoittelu, yhteisöllisyyden rakentaminen ja yhteistyö lähiympäristön toimijoiden kanssa.

Harjoitellaan turvallisuuden edistämistä ja turvataitoja esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla: liikenne-, palo-, sähköturvallisuus, tapaturmat, myrkytykset, päihteet, kiusaamisen ehkäisy, fyysinen ja henkinen koskemattomuus sekä toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa.

Turvallisuuspäivän järjestäminen eri teemoilla ja asiantuntijavierailijoilla. lähiympäristön vaaranpaikkojen kartoittaminen ja vaikuttaminen epäkohtiin

Ohjataan oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon hankinnassa, käsittelyssä ja esittämisessä sekä vuorovaikutuksen välineenä vastuullisesti, turvallisesti ja ergonomisesti. (T11)

Median käytön haasteiden ja mahdollisuuksien kartoittaminen, tietokoneella työskentelyn ergonomia, liiallisen istumisen vähentäminen, taukoliikunnan lisääminen

Ohjataan oppilasta ymmärtämään terveyden osa-alueita, arjen terveystottumusten merkitystä sekä elämänkulkua, lapsuuden ja nuoruuden yksilöllistä kasvua ja kehitystä sekä rohkaista oppilasta harjoittelemaan ja soveltamaan terveysosaamistaan arjessa. (T19)

Terveellisen ruoan vaikutus ja valmistus, terveyspäiväkirja, yksinäisyyden vaikutukset ja yksinäisyyden ennaltaehkäisy, työympäristön terveellisyyskartoitus (esim. valaistus, lämpö, melu, sisäilma, ergonomia, ympäristömyrkyt)

Laukaa: itsetehty ruoka, ruoan alkuperä (€) / Hakolan tila

Harjoitellaan tunnistamaan oman kehon ja mielen viestejä ja tiedostamaan omia ajatuksia, tarpeita, asenteita ja arvoja. Perehdytään terveyden osa-alueisiin ja voimavaroihin, arjen terveystottumuksiin, mielenterveystaitoihin, sairauksien ehkäisyyn ja itsehoitotaitoihin. Lisäksi harjoitellaan tunteiden tunnistamista, ilmaisua ja säätelyä. Tunnistetaan omaa oppimista tukevia asioita.

Rauhoittumis- ja rentoutumismenetelmät, tunteiden tunnistamisen ja ilmaisemisen harjoitteet, oman kehon viestien ymmärtäminen esim. väsymys tai stressin oireet

Uskonto

Hyvinvoinnin merkitys itselle ja ympärillä oleville ihmisille, vastuun ottaminen omasta terveydestä esim. hyvinvointipäiväkirja, terveellinen ja kestävä ruokavalio

Elämänkatsomustieto

Hyvinvoinnin merkitys itselle ja ympärillä oleville ihmisille, vastuun ottaminen omasta terveydestä esim. hyvinvointipäiväkirja, terveellinen ja kestävä ruokavalio

Historia, 4–6 luokka

Terveys- ja turvallisuustottumusten kehitys eri aikakausina

Yhteiskuntaoppi, 4–6 luokka

Tutustutaan yhteiskunnan toimintaan yksilön, perheen ja muiden lähiyhteisöjen näkökulmasta. Pohditaan, kuinka jokainen voi itse vaikuttaa lähiyhteisön turvallisuuteen ja viihtyisyyteen. 

Demokraattisin keinoin vaikuttaminen esim. koulun pihan viihtyisyyteen, yhteydenotot vaikuttajiin epäkohtien kohdalla, yhteisöllisyyden rakentaminen ja yhteistyö lähiympäristön toimijoiden kanssa.

Musiikki

Ääniturvallisuus ja melun vaikutukset terveydelle ja turvallisuudelle, musiikin yhdistävä ja hyvinvointia luova vaikutus

Kuvataide

Kuvataiteen kautta terveyden ja turvallisuuden teemoista oppiminen, esim. tehdään julisteita koulun seinille

Käsityö

Käsityön turvallisuuteen liittyvät teemat, käsityön hyvinvointivaikutukset, käsityön teosten kautta vaikuttaminen koulun terveys- ja turvallisuuskulttuuriin

Liikunta

Koulun ulkopuolisille liikuntapaikoille siirtymisessä edistetään turvallista liikennekäyttäytymistä.

Liikenneturvallisuuden harjoittelu, aktivointi välituntiliikuntaan, oppilaiden itse ohjaama välituntiliikunta, koulumatkojen kulkeminen lihasvoimin

Opetuksen yhteydessä korostetaan fyysistä aktiivisuutta ja yhteistoiminnallisuutta ylläpitäviä työtapoja, kannustavaa vuorovaikutusta ja toisten auttamista sekä henkisesti ja fyysisesti turvallista toimintaa.

Liikunnallinen elämäntapa osana arkea, vuorovaikutustaitojen harjoittelu, Move! -mittaukset 5. luokalla terveystarkastusten osana, hyötyliikunta esim. lumenluonti koulun pihalla

Äidinkieli ja kirjallisuus

Tarinat, kirjoitukset, draama, mielipidekirjoitukset

Matematiikka

Teemaan liittyvät laskutoimitukset, esim. tilastot terveydestä ja turvallisuudesta

Biologia

Tarkastellaan kasvuun, kehitykseen ja terveyteen vaikuttavien biologisten tekijöiden perusteita. Tutustutaan, miten perimä ja ympäristö vaikuttavat ihmisen eri ominaisuuksien kehittymiseen.

Tieteellinen tieto ihmisen terveyttä edistävistä ja haittaavista tavoista

Maantieto

Terveys- ja turvallisuustilanne eri puolilla maailmaa, omat vaikutusmahdollisuudet globaalisti terveyttä edistäviin toimiin esim. kehitysyhteistyö

Fysiikka

Sisältöjä valitaan siten, että oman elämän ja elinympäristön ilmiöitä pohditaan erityisesti terveyden ja turvallisuuden näkökulmista. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon paikallinen toimintaympäristö. Sisältöjä valitaan myös kodin sähköturvallisuuteen sekä sähkön käyttöön ja tuottamiseen liittyen.

Eri laitteiden energiatehokkuus, melun vaikutus terveyteen ja melumittaukset, turvalliset toimintamallit fysiikan tunneilla

Kemia

Sisältöjä valitaan siten, että oman elämän ja elinympäristön ilmiöitä pohditaan erityisesti terveyden ja turvallisuuden näkökulmista. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon paikallinen toimintaympäristö ja lähiympäristön tila. Tutustutaan kodin kemikaaleihin ja paloturvallisuuteen. Turvallisen työskentelyn periaatteet ja perustyötaidot luovat pohjan kokeelliselle työskentelylle.

Kemikaalien vaikutukset terveydelle, turvalliset toimintamallit kemian opiskelussa

Kemian ilmiöihin ja sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti ihmiskunnan hyvinvoinnin ja teknologian näkökulmista. Pääpaino on kestävässä luonnonvarojen käytössä, ja tuotteiden elinkaariajattelu on yhtenä tarkastelutapana.

Kemian alan vaikutus ihmisen terveyden lisäämiseen tai estämiseen, esim. ihmiselle haitalliset kemikaalit

Terveystieto

Terveyden vaaratekijöistä nostetaan esiin liikkumattomuus ja passiivinen elämäntapa, ravitsemuksen ja nukkumisen ongelmat, kiusaaminen ja stressi. Sisällöissä otetaan huomioon nuoren mielen pahoinvointi, riippuvuudet sekä päihteet ja niiden käytön ehkäisy. Sairauksien ehkäisyyn liittyvistä sisällöistä valitaan keskeiset ja ajankohtaiset tartuntataudit sekä kansantaudit ja tapaturmat. Lisäksi käsitellään turvallisuustaitoja ja -valmiuksia, ensiaputaitoja, itsehoitoa sekä tuen ja avun hakemista.

Työergonomia, liiallisen istumisen vähentäminen, rauhoittumis- ja rentoutumismenetelmät, tunteiden tunnistamisen ja ilmaisemisen harjoitteet, oman kehon viestien ymmärtäminen esim. väsymys tai stressin oireet, yksinäisyyden ja kiusaamisen ennaltaehkäisy, lähiympäristön vaaranpaikkojen kartoittaminen ja vaikuttaminen epäkohtiin

Ohjataan oppilasta ymmärtämään terveyden laaja-alaisuutta, terveyden edistämistä sekä elämänkulkua, kasvua ja kehitystä voimavaralähtöisesti. (T1)

Voimaannuttavat harjoitukset, tieteellinen tieto terveydestä, oman elämän hyvinvointia tuottavien asioiden konkretisoiminen esim. kaavioiden tai taiteen kautta

Ohjataan oppilasta syventämään ymmärrystään fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta terveydestä ja niitä vahvistavista ja vaarantavista tekijöistä ja mekanismeista sekä tukea oppilaan valmiuksia käyttää näihin liittyviä käsitteitä asianmukaisesti. (T5)

Tieteellinen tieto terveyttä edistävistä tavoista, omien terveystottumusten konkretisoiminen esim. päiväkirjan tai kaavioiden avulla, työympäristön terveellisyyskartoitus (esim. valaistus, lämpö, melu, sisäilma, ergonomia)

Ohjataan oppilasta ymmärtämään ympäristön, yhteisöjen, kulttuurin ja tieto- ja viestintäteknologian merkitystä terveydelle ja hyvinvoinnille. (T9)

Median käytön haasteet ja mahdollisuudet, työergonomia, kuvaruudun valon vaikutus terveyteen, liiallisen istumisen vähentäminen, uudet hyvinvointia mittaavat teknologiat

Uskonto

Eettinen pohdinta terveyden ja turvallisuuden teemoista, oman vastuun ymmärtäminen

Elämänkatsomustieto

Eettinen pohdinta terveyden ja turvallisuuden teemoista, oman vastuun ymmärtäminen

Historia

Terveys- ja turvallisuuskäytänteiden kehittyminen eri aikakausina, tulevaisuuden käytänteiden ideointi

Yhteiskuntaoppi

Käsitellään sekä oman että lähiyhteisöjen, kuten perheiden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämistä.

Vaikuttamisen keinot terveyteen ja turvallisuuteen henkilökohtaisessa elämässä, lähiympäristössä, kansallisesti ja globaalisti, esim. järjestöjen kautta

Musiikki

Ohjataan oppilasta tunnistamaan musiikin vaikutuksia tunteisiin ja hyvinvointiin. (T10)

Musiikin hyvinvointivaikutuksiin tutustuminen ja kokeminen, musiikki osana muita terveyttä ja turvallisuutta lisääviä aloja

Ohjataan oppilasta huolehtimaan kuulostaan sekä musisointi- ja ääniympäristön turvallisuudesta. (T11)

Ääniturvallisuuden perusteet, melututkimukset

Kuvataide

Kuvataiteen kautta terveyden ja turvallisuuden teemoista oppiminen, esim. tehdään julisteita koulun seinille hyvinvointikampanjaan

Käsityö

Ohjataan oppilasta havainnoimaan, ennakoimaan ja reagoimaan työtilanteisiin liittyviin riskitekijöihin ja toimimaan turvallisesti käsityöprosessissa. (T5)

Käsityöhön liittyvät turvallisuusteemat, käsityön teosten kautta vaikuttaminen terveys- ja turvallisuuskäyttäytymiseen

Perehdytään työturvallisuuteen ja kartoitetaan ja arvioidaan työn vaaroja sekä riskejä osana käsityöprosessia. Työskennellään turvallisesti.

Turvallisuus käsityöprosesseissa, vaateteollisuuden vaikutukset terveyteen ja turvallisuuteen globaalisti, esim. hikipajat

Liikunta

Huolehditaan siitä, että oppilaat saavat riittävästi myönteisiä kokemuksia omasta kehosta, pätevyydestä ja yhteisöllisyydestä. (T11)

Yhteisölliset toimintamallit, liikuntakerhot, välituntiliikunta, oppilaiden itse ohjaama välituntiliikunta, tunteiden tunnistamisen harjoittelu ja ilmaisu

Autetaan oppilasta ymmärtämään riittävän fyysisen aktiivisuuden ja liikunnallisen elämäntavan merkitys kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille. (T12)

Liikuntapäiväkirja, välituntiliikunta, liikuntakerhot, liikuntajärjestöjen toimintaan tutustuminen, koulumatkojen kulkeminen lihasvoimin, Move! -mittaukset, hyötyliikunta esim. lumenluonti koulun pihalla

Kotitalous

Ohjata ja motivoidaan oppilasta toimimaan hygieenisesti, turvallisesti ja ergonomisesti sekä ohjata kiinnittämään oppilaan huomiota käytettävissä oleviin voimavaroihin. (T5)

Ruokaan liittyvät turvallisuusteemat, terveellinen ja kestävä ruokavalio

Harjaannutetaan oppilasta lukemaan, tulkitsemaan ja arvioimaan toimintaohjeita sekä merkkejä ja symboleja, jotka käsittelevät kotitaloutta ja lähiympäristöä. (T11)

Kestävän kehityksen ruokasymboleihin tutustuminen, esim. Reilu kauppa, Joutsenmerkki

Aterioiden suunnittelu, toteutus ja erilaiset ruokailutilanteet tähtäävät ruokaan ja syömiseen liittyvien valintojen ja tottumusten pohtimiseen ravitsemussuositusten, ruokaturvallisuuden, ruokaketjun, elintarviketuntemuksen, taloudellisuuden, eettisyyden ja ruokaan liittyvän luotettavan tiedon näkökulmasta.

Kestävä ruokavalio niin globaalisti kuin henkilökohtaisen terveyden näkökulmasta esim. ruokapäiväkirja, eettinen ruokavalio ja erilaiset ruokavaliot esim. kasvissyönti, terveelliset välipalat koulussa

Laukaa: itsetehty ruoka, ruoan alkuperä (€) / Hakolan tila