Kulutus ja kiertotalous

Ekologinen ja taloudellinen kestävyys

”Perusopetuksessa pohditaan kulutus- ja tuotantotavoissa ilmeneviä ristiriitoja suhteessa kestävään tulevaisuuteen sekä etsitään ja toteutetaan yhteistoimin ja pitkäjänteisesti elämäntapaamme korjaavia ratkaisuja. Oppilaita ohjataan tuntemaan myös kehitykseen vaikuttavia yhteiskunnallisia rakenteita ja ratkaisuja ja vaikuttamaan niihin. Perusopetus avaa näköalaa sukupolvien yli ulottuvaan globaaliin vastuuseen.” (OPS2016)


Oppilaat otetaan mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan kestävää arkea. Omien kulutustottumusten vaikutuksia analysoidaan laajasti ja pyritään löytämään toimivampia kulutustapoja. Asenne kestävään kuluttamiseen on ratkaisukeskeinen ja korostaa kiertotaloutta. Opettajien vastuulla on kestävien hankintojen tekeminen esim. opetusmateriaalien kohdalla ja kunnalla esim. energiatehokkuudessa.

Ekotehokkuutta voidaan lisätä vähentämällä luonnonvarojen käyttöä, luomalla uutta teknologiaa ja lisäämällä tuotteen käyttökertoja. Ekologinen ja taloudellinen kestävyys mahdollistuu viisailla raaka-aineiden käyttötavoilla. Lue lisää kestävän elämäntavan OPS2016:sta!

Teemaan liittyviä Agenda2030 tavoitteita:

Fakta

 • Kulutamme 40 % yli maapallon tuotantokyvyn. Maailman rikkain viidennes kuluttaa 80 % käyttöön otetuista luonnonvaroista. (Edu.fi)
 • Suomessa heitetään ruokaa vuosittain roskiin 120–160 miljoonaa kiloa eli 20–30 kiloa henkeä kohti. Kaikesta syömäkelpoisesta ruoasta haaskataan koko elintarvikeketjussa peräti 10–15 prosenttia. (Motiva)
 • Keskivertosuomalainen kuluttaa 40 tonnia kiinteitä luonnonvaroja vuodessa eli rekka-autollisen verran. Jätettä Suomessa syntyy noin 75 miljoonaa tonnia. 60 % jätteistä päätyy kaatopaikalle. Kierrätykseen saadaan 30 % ja energian tuotantoon 10 %. Tarvittaisiin ainakin kaksi maapalloa lisää, jos kaikki maapallon asukkaat kuluttaisivat yhtä paljon luonnonvaroja kuin keskiverto suomalainen. (Edu.fi)

Teemapäivät

Nuukuusviikko vk 16 / Maailman kasvisruokapäivä 1.10. /  Ylikulutuspäivä vaihtelevana ajankohtana / Reilun kaupan viikko lokakuussa / Älä osta mitään -päivä marraskuussa / Euroopan jätteen vähentämisen viikko marraskuussa (ks. Teemapäiväkalenteri)


Pohdi

Mitä kaikkea ja miten kulutan? Mitä vaikutuksia kulutustottumuksillani on ympäristölle ja yhteisöille?  Onko minulla oikeus kuluttaa näin paljon? Miten voisin edistää kestävää kulutustapaa?

Lisätietoja

Edu.fi

Joutsenmerkki

Reilu kauppa

Luomu

Verkostoidu

Ruoka- ja siivouspalvelut

Kierrätyskeskus

Jätelaitokset

Ympäristöjärjestöt

Yritykset

OPS2016: Kulutus ja kiertotalous

Teeman painotuksia

 • 1–2 luokka: kierrättämisen ja vastuullisen kuluttamisen perusteet
 • 3–6 luokka: omat kulutusvalinnat, ympäristövastuullinen toiminta
 • 7–9 luokka: vastuullinen kuluttaminen, kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Laaja-alaisen oppimisen tavoitteita

 • Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
 • Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)
 • Monilukutaito (L4)
 • Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)
 • Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)

Lue vinkkimme teeman painotuksista, sovellusehdotuksista ja asiantuntija-avusta.

Voit myös vinkata sisältöehdotuksia ja palveluitasi palautelomakkeella!

Äidinkieli ja kirjallisuus

Kirjoitelmat, draama, tarinat, paperin säästäminen

Matematiikka

Rahankäyttö, tavaroiden määrä, ruokahävikin ja jätteiden määrän laskeminen koulussa

Ympäristöoppi

Omalla toiminnalla vähennetään syntyvää jätettä sekä opitaan kierrättämään tavaroita ja lajittelemaan jätteitä. Tutustutaan omaan kotiseutuun ja sen merkitykseen. Osallistutaan oman lähiympäristön tilan sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämiseen. Pohditaan omien tekojen merkitystä itselle, muille ihmisille sekä omalle lähiympäristölle.

Kierrättämisen perusteet, koulun kierrätysmahdollisuuksien parantaminen, perustetaan kouluun kierrätystori, roskaamisen vaikutukset, siivoustalkoot, ruoan ympäristövaikutukset, vierailu kierrätyskeskukseen tai jätteenkäsittelylaitokselle, lähi- ja luomuruoka, koulun kasvimaa/puutarha/komposti, marjastaminen ja sienestäminen

Jyväskylä: Draamapaja ruoan ympäristövaikutuksista ja toiminnallinen jäteneuvontatuokio / JAPA ry

Saarijärvi: Ympäristöpäivä keväittalvella vuosittain vaihtuvalla teemalla / POKE

Uskonto

Omien valintojen oikeutus ja eettisyys, kulutuksen vaikutukset ympäristölle ja ihmiselle, aineettomat lahjat

Elämänkatsomustieto

Omien valintojen oikeutus ja eettisyys, kulutuksen vaikutukset ympäristölle ja ihmiselle, aineettomat lahjat

Musiikki

Tarvikkeista huolehtiminen, soittimien valmistaminen itse

Kuvataide

Kierrätysteemaiset taideteokset, kantaa ottava ympäristötaide, materiaalien tehokas kierrätys

Käsityö

Opastetaan oppilasta tutustumaan moniin erilaisiin materiaaleihin ja niiden työstämiseen sekä ohjata toimimaan vastuuntuntoisesti ja turvallisesti. Kokeilujen pohjalta ideoidaan ja työstetään tuotetta tai teosta eteenpäin.

Kierrätysmateriaalista työstäminen, materiaalien kierrätys

Liikunta

Tuotteiden elinkaari, tarvikkeista huolehtiminen, liikuntavälineiden kierrätystori

Äidinkieli ja kirjallisuus / Vieraat kielet

Kirjoitelmat, draama, tarinat, kantaa ottaminen, paperin säästäminen

Matematiikka

Rahankäyttö, tavaroiden määrä, ruokahävikin ja jätteiden määrä koulussa, ekologisen jalanjäljen laskeminen

Ympäristöoppi

Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos ja sen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden edistäminen, oman kulttuuriperinnön vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen sekä ihmiskunnan globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan. Harjoitellaan ympäristövastuullista toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista. Toteutetaan yhteinen vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla tasolla.

Koulun kierrätysmahdollisuuksien parantaminen, kierrätysprojekti, tuotteiden elinkaaren tutkiminen, ympäristömerkkeihin tutustuminen, siivoustalkoot, roskaamisen vaikutukset, jäte raaka-aineena, ruoan ympäristövaikutukset, vierailu kierrätyskeskukseen tai jätteenkäsittelylaitokselle, lähi- ja luomuruoka, koulun kasvimaa/puutarha/komposti, marjastaminen ja sienestäminen

Jyväskylä: Draamapaja ruoan vaikutuksista ympäristölle / JAPA ry

Saarijärvi: Ympäristöpäivä kevättalvella vuosittain vaihtuvalla teemalla / POKE

Uskonto

Omien valintojen oikeutus ja eettisyys, kantaa ottaminen, kulutuksen vaikutukset ympäristölle ja ihmiselle, aineettomat lahjat

Elämänkatsomustieto

Omien valintojen oikeutus ja eettisyys, kantaa ottaminen, kulutuksen vaikutukset ympäristölle ja ihmiselle, aineettomat lahjat

Historia, 4–6 luokka

Kulutustottumusten vaikutukset eri kulttuureissa ja eri aikakausina

Yhteiskuntaoppi, 4–6 luokka

Tuetaan oppilasta ymmärtämään oman rahankäytön ja kulutusvalintojen perusteita sekä harjoittelemaan niihin liittyviä taitoja. (T8)

Omien ja perheen kulutustottumusten tutkiminen

Tutustutaan yhteiskunnan toimintaan yksilön, perheen ja muiden lähiyhteisöjen näkökulmasta. Pohditaan, kuinka jokainen voi itse vaikuttaa lähiyhteisön turvallisuuteen ja viihtyisyyteen. Lisäksi perehdytään työntekoon, ammatteihin, omaan rahan käyttöön ja talouden hoitoon sekä vastuulliseen kuluttamiseen arjen tilanteissa.

Kulutuspäiväkirja

Tarkastellaan taloudellista toimintaa ja sen merkitystä. Perehdytään rahankäyttöön ja ansaitsemiseen, sekä säästämiseen ja kestävään kuluttamiseen. Lisäksi tutustutaan käytännön tilanteiden kautta paikallisen talouden toimintaan, kuten lähiympäristön yrityksiin, työpaikkoihin ja palveluiden tuottajiin.

Kulutustottumusten vaikutukset kansallisesti ja kansainvälisesti, eettisesti tuotetut tuotteet, vierailut tai vierailijat paikallisista yrityksistä

Musiikki

Tarvikkeista huolehtiminen, kantaa ottaminen taiteen avulla

Kuvataide

Kierrätysteemaiset taideteokset, materiaalien kierrätys, kantaa ottaminen taiteen avulla

kierratys

Käsityö

Kierrätysteemaiset teokset, kantaa ottaminen taiteen avulla, tarvikehävikin hallitseminen

Kierrätyskassi

Liikunta

Tuotteiden elinkaari, liikunta-tavaroista huolen pitäminen, liikuntavarusteiden kierrätystori

Äidinkieli ja kirjallisuus / Vieraat kielet

Kirjoitelmat, draama, tarinat, kantaa ottaminen, mielipidekirjoitukset, paperin säästäminen

kierratys

Matematiikka

Rahankäyttö, tavaroiden määrä, ruokahävikin ja jätteiden määrä, ekologisen jalanjäljen laskeminen

Biologia

Koulun kierrätysmahdollisuuksien parantaminen, kulutustuotteiden vaikutukset ympäristölle, vierailu kierrätyskeskukseen tai jätteenkäsittelylaitokselle, kompostin perustaminen

Maantieto

Kannustetaan oppilasta pohtimaan ihmisen toiminnan ja luonnonympäristön välistä vuorovaikutusta sekä ymmärtämään luonnonvarojen kestävän käytön merkitys. (T4)

Tuotteiden elinkaaren ymmärtäminen, jäte raaka-aineena ja kiertotalous

Jyväskylä: Sotkutonta päivää! -elämysrata roskaantumisesta ja ilkivallasta yläkoululaisille / JAPA ry

Sotkutonta päivää

Keskitytään luonnonvarojen kestävään käyttöön ja biotalouden mahdollisuuksiin Suomessa ja muualla maailmassa. Tutkitaan tuotteiden elinkaaria sekä pohditaan omia kulutusvalintoja ja toimintaa vastuullisena kansalaisena.

Omat kulutustottumukset ja niiden vaikutus ekologiseen jalanjälkeen, ympäristömerkit, vierailu kierrätyskeskukseen tai jätteenkäsittelylaitokselle

Saarijärvi: Ympäristöpäivä kevättalvella vuosittain vaihtuvalla teemalla ja Biotalouskampuksen esittely avoimien ovien päivänä / POKE

Fysiikka

Tuotteiden elinkaari ja fysiikan alan mahdollisuudet ratkaista ympäristöongelmia

Kemia

Ohjataan oppilasta käyttämään kemian osaamistaan kestävän tulevaisuuden rakentamisessa sekä arvioimaan omia valintojaan luonnonvarojen kestävän käytön ja tuotteen elinkaaren kannalta. (T4)

Tuotteiden elinkaaren tutkiminen, kemiallisten aineiden tunnistaminen tuotteista, ongelmallisten kemiallisten raaka-aineiden tunnistaminen ja vaihtoehtojen löytäminen, jäte raaka-aineena

Kemian ilmiöihin ja sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti ihmiskunnan hyvinvoinnin ja teknologian näkökulmista. Pääpaino on kestävässä luonnonvarojen käytössä, ja tuotteiden elinkaariajattelu on yhtenä tarkastelutapana.

Tuotteiden elinkaaren tutkiminen, ympäristölle haitalliset kemikaalit

Terveystieto

Kestävää elämäntapaa tarkastellessa otetaan huomioon sosiaalinen kestävyys ja vastuullinen kuluttaminen. Elinympäristön terveysvaikutuksia käsiteltäessä nostetaan esille keskeisiä terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn keinoja, terveyspalvelut, kansalaistoiminta ja ympäristön terveysriskit.

Omien kulutustottumusten vaikutus ympäristölle ja ihmisille, kulutustottumusten globaalit vaikutukset, kantaa ottaminen, roskaamisen vaikutukset, siivoustalkoot

Uskonto

Omien valintojen oikeutus ja eettisyys, kantaa ottaminen, kulutuksen vaikutukset ympäristölle ja ihmiselle, aineettomat lahjat

Elämänkatsomustieto

Omien valintojen oikeutus ja eettisyys, kantaa ottaminen, kulutuksen vaikutukset ympäristölle ja ihmiselle, aineettomat lahjat

Historia

Kulutustottumusten muutos, ylikuluttamisen vaikutukset  kulttuureille

Yhteiskuntaoppi

Ohjataan oppilasta talouden perusteiden ymmärtämiseen, oman talouden hallintaan ja vastuulliseen kuluttamiseen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. (T8)

Omien kulutustottumusten tutkiminen, kulutustottumusten vaikutukset kansallisesti ja kansainvälisesti, eettisesti tuotetut tuotteet

Perehdytään talouden peruskäsitteisiin, ilmiöihin ja keskeisiin toimijoihin sekä tarkastellaan taloutta myös kestävän kehityksen ja erilaisten taloudellisten toimijoiden näkökulmasta. Lisäksi perehdytään talouden ja hyvinvoinnin kysymyksiin muun muassa työn, ammattien ja yrittäjyyden kautta. Talouden ilmiöiden tarkastelussa huomioidaan paikalliset ja globaalit näkökulmat.

Kuluttamisen globaalit vaikutukset, vaikuttamisen keinot

Musiikki

Kuluttamisen ja kestävän hyvinvoinnin näkökulmat ovat olennaisia musiikissa. Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä musiikin ja muiden oppiaineiden sekä erilaisten yhteiskunnallisten ilmiöiden välille

Tarvikkeista huolehtiminen, kantaa ottaminen musiikin avulla

Kuvataide

Kierrätysteemaiset taideteokset, materiaalien kierrätys, kantaa ottaminen kuvataiteen avulla, jäte raaka-aineena

Käsityö

Ohjataan oppilasta taloudelliseen ajatteluun ja kehittämään käsityöprosessiin liittyviä valintoja, jotka edistävät kestävää elämäntapaa. (T8)

Tarvikkeista huolehtiminen, kierrätysmateriaaleista työstäminen

Kierrätyskassi

Valmistetaan erilaisia laadukkaita ja toimivia, ekologisesti ja eettisesti kestäviä tuotteita tai teoksia. Käytetään käsityön tekemiseen tarvittavia työvälineitä, koneita ja laitteita monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

Tuotteiden ekologisuuden arviointi

Liikunta

Tuotteiden elinkaari, liikunta-tavaroista huolen pitäminen, liikuntavarusteiden kierrätystori

Kotitalous

Ohjataan ja rohkaistaan oppilasta valitsemaan ja käyttämään hyvinvointia edistävästi ja kestävän kulutuksen mukaisesti materiaaleja, työvälineitä, laitteita sekä tieto- ja viestintäteknologiaa. (T3)

Tuotteiden elinkaaren tutkiminen, kierrättäminen, ruokatuotannon vaikutukset ympäristölle ja ihmiselle, luomu- ja lähiruoka, koulun kasvimaa/puutarha/komposti, marjastaminen ja sienestäminen

Jyväskylä: Sotkutonta päivää! -elämysrata roskaantumisesta ja ilkivallasta ja Maailma lautasella -kokonaisuus pohjautuen WWF:n materiaaleihin / JAPA ry

Sisällöt valitaan siten, että ne ohjaavat oppilaita asioimaan sekä tuntemaan vastuitaan ja oikeuksiaan valintoja ja sopimuksia tekevinä kuluttajina. Sisällöt johdattavat median- ja teknologian käyttöön arjen työvälineenä ja kannustavat pohtimaan vertaisryhman ja median vaikutusta omiin kulutusvalintoihin. Sisällöt harjaannuttavat vastuulliseen ̈ päätöksentekoon ja ajankohtaisen tiedon hankintaan sekä evästävät tunnistamaan kotitalouksien rahankäyttöön liittyviä tilanteita ja ongelmia.

Median vaikutus kulutustottumuksiin, eettiset tuotteet, eri ruokavalioiden vaikutukset, ruokahävikin vähentäminen

Jyväskylä: Resurssiviisas asuminen -oppitunti / JAPA ry